Zpráva o činnosti hospodáře PS MRS Mikulov za rok 2018

PS MRS Mikulov provádí výkon rybářského práva  na rybářských revírech  DYJE 7 A t.j.- odstavené rameno Dyje v Dolních Věstonicích a DYJE 7 B – Na lagunách u  Pasohlávek. Na těchto svěřených revírech byly v roce 2018 vysazeny tyto ryby dle zarybňovacího plánu :

Plán [ks]Skutečnost [ks]
Kapr K227102132
Kapr K37701165
Lín L210001832
Lín L3800
Štika Šr1000
Štika Š1 500 250
Candát Ca120002500
Candát Ca3226
Sumec Su1400250
Amur A21000592
Amur A3+240
Úhoř0

Hodnota násad vysazených do obou revírů  činila 391 086,50 Kč + doprovodné náklady ve výši 3 416,-Kč.

Částka na zarybnění nebyla plně vyčerpána. Nevyčerpaná částka na zarybnění  29 000,- Kč ( D7B)  bude  čerpána v rámci zarybnění v roce 2019

  Dodávky vysazovaných ryb byly zajištěny svazovou distribucí rybích násad ( PS,  rybochovných zařízení MRS nebo jiných dodavatelů. ). Chtěl bych poděkovat všem členům PS Mikulov kteří se podíleli na vysazování  ryb do svěřených ryb. revírů.

V roce 2018 nebyl zaznamenán, na námi obhospodařovaných  revírech Dyje 7A, Dyje 7 B   havarijní úhyn ryb nebo zhoršení kvality vody. Revíry jsou  řádně označeny.

Na revíru Dyje 7A,  je povolen lov dravců od 1.9. – 31.12. ( štika, candát, sumec,bolen) s omezením ponechání si l ks / z vyjmenovaných druhů dravých ryb / na den. Po ulovení a ponechání si jednoho kusu dravce rybář nesmí pokračovat v lovu ryb způsobem určeným k lovu dravých ryb ( tzn . vláčením , lov na živou nebo mrtvo rybu, …..) Na revíru platí zákaz navážení nástrah s výjimkou navážení bójek sloužících k lovu dravých ryb dle bližších podmínek VRP od 1.9.

Na revíru Dyje 7B – v areálu  platí zákaz rybolovu  v letních měsících  červenci a srpnu  z prostoru pláží v době od 8:00  do 20:00 hod. tak jak tomu bylo již v minulých letech .  Zákaz

rybolovu na revíru Dyje 7B a části břehové linie revíru Dyje 7 přilehající k pozemkům kempu ATC Merkur Pasohlávky v době konání kulturních akcí v areálu kempu v termínech :  10.5. -11.5.2019 včetně  a 23.5. – 26.5.2019.  Termíny jsou zveřejňovány na internetových stránkách mrsmikulov.cz a kemp-merkur.cz. Na revíru platí zákaz navážení nástrah s výjimkou navážení bójek sloužících k lovu dravých ryb dle bližších podmínek VRP

V průběhu roku (od 1.4.2018)  došlo k novelizaci prováděcí vyhlášky k zákonu o rybářství a to úpravou denní doby lovu ryb na MP rybářských revírech a zavedením doby hájení u Okouna říčního od 1.1. do 15.6.:

Lovné doby měsících:

  • Duben – Září     lov 04:00 – 24:00 hod.
  • Říjen – Březen  lov  05:00 – 22:00 hod.

Další změna která byla zavedena na revírech MRS se týká denního limitu  úlovků a ponechání si u Lína obecného kdy denní úlovek je omezen na 3ks/den

Činnost RS PS MRS Mikulov a ostraha rybářských revírů.

Při PS MRS Mikulov bylo v roce 2018 vedeno  22 rybářských stráží  s různou územní působností., kteří  vykonali 531  kontrol ,  při kterých bylo zkontrolováno 4466  lovících rybářů. Při těchto kontrolách bylo zjištěno 535 přestupků proti rybářskému řádu, které byly řešeny provedením zápisu v přehledu o docházce v 492 případech, v 36 případech byla zadržena povolenka, Dále  byl přistižen 1 lovící ryby bez potřebných dokladů a předán orgánům  PČR  zadrženo 6 ks  rybářských udic, které byly při kontrolách revírů nalezeny nahozené k lovu ryb  a nepodařilo se zjistit na místě zjistit majitele.

Členové RS zúčastnili   

  • porady a školení RS v měsíci dubnu  2018
  • rybářských závodů v měsíci květnu jako rozhodčí a kontrolní orgány
  • prováděli vysazování rybích násad a na revírech DYJE  7, 7A, 7B. a D5
  • provedli školení a zkoušky uchazečů o vydání prvního  RL

Pár slov k sumarizaci povolenek  a  úlovků ; za uplynulý rybářský rok 2018 celkem bylo vydáno v našeho PS  MRS Mikulov   

780 ks povolenek MP a 19 ks povolenek PS  

K sumarizaci se nevrátilo 18 MP povolenek. PS Povolenky byly vráceny všechny. Z výsledky sumarizace úlovků členů PS MRS Mikulov se můžete seznámit na nástěnce v předsálí (v době konání VČS).