Informace o poplatcích pro rok 2020

Vzhledem k tomu, že na IX. Sjezdu MRS byla zrušena pracovní povinnost, dochází v roce 2020 k některým úpravám při placení členských příspěvků a při výdeji povolenek.

  1. členský příspěvek pro rok 2020 je stanoven ve výši 1 250,-Kč. Nově je zaveden udržovací členský příspěvek ve výši 450,- Kč. Tento poplatek uhradí člen, který si v daném roce nebude brát povolenku. Pokud by si toto rozmyslel, musí znovu uhradit členský příspěvek v celé výši 1 250,- Kč.
  2. člen PS Mikulov, který v roce 2019 splnil pracovní povinnost (což byl jeden z předpokladů pro vydání povolenky), obdrží pro rok 2020 povolenku za cenu sníženou o 500,- Kč.
  3. člen PS Mikulov, který byl VČS PS dne 17.3.2019 od pracovní povinnosti osvobozen (ženy, držitelé průkazu ZTP, ZTPP, důchodci od 60-ti let včetně, po předložení potvrzení o starobním důchodu), obdrží v roce 2020 povolenku za stejných podmínek jako ti, kteří pracovní povinnost splnili tj. sníženou o 500,- Kč.

V roce 2021 bude při výdeji postupováno dle „Stanov MRS“ schválených dne 5.10.2019 v Blansku na IX. Sjezdu a platných od 1.1.2020.

Úprava poplatků byla schválena na schůzi výboru PS Mikulov dne 13.12.2019.