Zpráva o činnosti hospodáře PS MRS Mikulov za rok 2019

PS MRS Mikulov provádí výkon rybářského práva  na rybářských revírech  DYJE 7 A  t.j.- odstavené rameno Dyje v Dolních Věstonicích  a DYJE 7 B – Na lagunách  u Pasohlávek.. Na těchto svěřených revírech byly v roce 2019 vysazeny tyto ryby dle zarybňovacího plánu :

                     Plán      Skutečnost

Kapr     K2 – 2.710 ks – 500 ks

Kapr     K3 – 770 ks –  3 599 ks

Lín        L2 – 1.000 ks –1 000 ks  L2

Štika      Š1 –  500 ks –  1 000 ks  Šr

Candát Ca 1  – 2000 ks –  2 750 ks  Ca1

Sumec  Su1   – 400 ks – 750 ks  

Amur    A2   –  1000 ks – 2 000 ks A1

                                        – 800 ks  A2

                                         – 83 ks   A3 +

Úhoř     Ukr – 0 ks – 500 ks               

Hodnota násad vysazených do obou revírů  činila 421 263,50 Kč + doprovodné náklady

ve výši 14190,-Kč.  Částka na zarybnění nebyla plně vyčerpána.

  Dodávky vysazovaných ryb byly zajištěny svazovou distribucí rybích násad ( PS,  rybochovných zařízení MRS nebo jiných dodavatelů. ). Chtěl bych poděkovat všem členům PS Mikulov kteří se podíleli na vysazování  ryb do svěřených ryb. revírů.

       V roce 2019 nebyl zaznamenán, na námi obhospodařovaných  revírech Dyje 7A, Dyje 7 B   havarijní úhyn ryb nebo havarijní zhoršení kvality vody. Revíry jsou  řádně označeny.

       Na revíru Dyje 7A,  je povolen lov dravců od 1.9. – 31.12. ( štika, candát, sumec,bolen) s omezením ponechání si l ks / z vyjmenovaných druhů dravých ryb / na den. Po ulovení a ponechání si jednoho kusu dravce rybář nesmí pokračovat v lovu ryb způsobem určeným k lovu dravých ryb ( tzn . vláčením , lov na živou nebo mrtvo rybu, …..) Na revíru platí zákaz navážení nástrah s výjimkou navážení bójek sloužících k lovu dravých ryb dle bližších podmínek VRP od 1.9.

       Na revíru Dyje 7B – v areálu  platí zákaz rybolovu  v letních měsících  červenci a srpnu  z prostoru pláží v době od 8:00  do 20:00 hod. tak jak tomu bylo již v minulých letech .  Zákaz

rybolovu na revíru Dyje 7B a části břehové linie revíru Dyje 7 přilehající k pozemkům kempu ATC Merkur Pasohlávky v době konání kulturních akcí v areálu kempu v termínech :  9.5. -10.5.2020 včetně  a 22.5. – 24.5.2020.  Termíny jsou zveřejňovány na internetových stránkách mrsmikulov.cz a kemp-merkur.cz. Na revíru platí zákaz navážení nástrah s výjimkou navážení bójek sloužících k lovu dravých ryb dle bližších podmínek VRP

       V průběhu roku 2018 (od 1.4.2018)  došlo k novelizaci prováděcí vyhlášky k zákonu o rybářství a to ůpravou denní doby lovu ryb na MP rybářských revírech a zavedením doby hájení u Okouna říčního od 1.1. do 15.6.:

Lovné doby  měsících Duben – Září     lov 04:00 – 24:00 hod.

                                                Říjen – Březen  lov  05:00 – 22:00 hod.

  Další změna která byla zavedena na revírech MRS se týká denního limitu  ůlovků a ponechání si u Lína obecného kdy denní ulovek je omezen na 3 ks /den

Změna BPVRP pro revíry MP v  MRS s platností od 1. 1. 2020

1, povinné vybavení

Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sede rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS)

2.Počet a množství úlovku:

Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks, Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg.

Činnost RS PS MRS Mikulov a ostraha rybářských revírů.

     Při PS MRS Mikulov bylo v roce 2019 vedeno  21 rybářských stráží  s různou územní působností., kteří  vykonali 486  kontrol ,  při kterých bylo zkontrolováno 4998  lovících rybářů. Při těchto kontrolách bylo zjištěno 599 přestupků proti rybářskému řádu, které byly řešeny provedením zápisu v přehledu o docházce v 570 případech, v 28 případech byla zadržena povolenka, Dále  byl přistižena 1 osoba lovící ryby bez potřebných dokladů a předána orgánům  PČR,  zadrženo 7 ks  rybářských udic ,které byly při kontrolách revírů nalezeny nahozené k lovu ryb  a nepodařilo se zjistit na místě zjistit majitele.

Členové RS zúčastnili:

– provedli školení a zkoušky uchazečů o vydání prvního  RL

– porady a školení RS v měsíci březnu 2019                                        

– rybářských závodů v měsíci květnu jako rozhodčí a kontrolní orgány prováděli vysazování rybích násad a na revírech DYJE  7, 7A, 7B. a D5

Pár slov k sumarizaci povolenek  a  úlovků ; za uplynulý rybářský rok 2019 celkem bylo vydáno v našeho PS  MRS Mikulov   

816 ks povolenek MP   a 14 ks povolenek PS  

K sumarizaci se nevrátilo  49 MP  povolenek .   PS Povolenky byly vráceny všechny.

Z výsledky sumarizace úlovků členů PS MRS Mikulov  se můžete seznámit na  nástěnce v předsálí.                    

V Mikulově  dne 8.3.2020                hospodář PS MRS Mikulov