Historie spolku

Rybářství v městečku pod Pálavou

Písemné materiály z prvopočátku rybářství na Mikulovsku se nedochovaly, bylo však podchyceno ústní sdělení dnes již nežijícího zakládajícího člena rybářského spolku v Mikulově Bedřicha Jordána.
V roce 1946 sepsala parta třinácti chlapů v hostinci „U POŠTY“ žádost o založení rybářského spolku v Mikulově a zaslala ji na Okresní národní výbor Mikulov. Ten ji postoupil ke schváleni Krajskému národnímu výboru v Brně. Žádosti bylo vyhověno s podmínkou, že spolek bude součástí brněnského rybářského spolku Jiřího Mahena, který patřil pod Dopravní podnik města Brna. Předsedou rybářského spolku Jiřího Mahena byl p. Kořínek z Drnholce.
Po sloučení byl založen v Mikulově Okresní rybářský spolek s úřadovnou na ulici Generála Svobody č. 1. Předsedou ORS Mikulov byl M. Fifka, členy výboru byli J. Budín, A. Elinger, B. Jordán, (všichni z Mikulova), V. Krška z Březí, J. Pavlík z Mušova, J. Kořínek z Drnholce, Dr. J Cajler z Lednice a p.Viktorín z Dolních Dunajovic.
Nedochoval se žádný písemný záznam o počtech členů sloučeného rybářského spolku, který obhospodařoval vodní tok Dyje s jezery a mrtvými rameny od Drnholce až po Lednici. Funkci porybného zastával Jožka Fic ze Šakvic. Rybářský revír se rozkládal v překrásné krajině lužních lesů. Některé vody nesly místní názvy např. Muschasee, Fraumühle, Trachtsee, Ponzsee apod. Byly to názvy odvozené od poblíž ležících obcí, které se tehdy nacházely v německé oblasti a dochovaly se do současné doby.
V roce 1948 došlo ke změně ve výboru ORS – funkci předsedy vykonával Josef Zelinka z Mikulova. Spolek měl 30 členů, z toho 5 z Mušova, 2 z Drnholce, 3 z Bulhar, 3 z Pavlova, 3 z Valtic, 2 z Brodu na Dyjí, 1 z Dol. Dunajovic; ostatní byli z Mikulova. Rybářů každým rokem přibývalo.
Krajský národní výbor dělal různá organizační opatření. Mezi roky 1956 – 59 došlo ke změně názvu. Přestaly existovat spolky a vznikl Český rybářský svaz. Byly vytvořeny místní skupiny. Mikulovská místní skupina byla pod řízením MO – 11 města Brna. Ještě do roku 1956 došlo ke změně ve výboru – předsedou byl Bedřich Mertens.
Činnost byla zaměřena na zarybněni revíru a kulturní vyžití. Konala se přátelská posezení, večírky a rybářské závody. Místní skupina Mikulov obhospodařovala úsek Dyje od Nových Mlýnů až po Brod nad Dyji – celkem 41 km2 vodních ploch, ramen, jezer a řeky. V roce 1978 vzniká Krajský svaz českého rybářství. MO -11 ČRS Brno měla kancelář na Mezírce; funkci předsedy zastával p. Procházka.
Dne 13. ledna 1980 se konala ustavující schůze Místní organizace Českého rybářského svazu Mikulov, jíž se zúčastnil ing. Karel Novák, člen výboru MO -13 Brno, později člen Krajského výboru ČRS v Brně. Organizace byla tvořena místními skupinami z obcí Mikulov, Sedlec, Milovice, Klentnice, Pavlov, Dolní Věstonice, Horní Věstonice, Perná, Bavory, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovíce, Pasohlávky, Brod nad Dyjí a Novosedly. Předsedou byl zvolen Vladimír Novosák. Čestným předsedou byl „děda“ Mlýnek.
MO ČRS Mikulov měla 417 členů a byla pověřena hospodařením na revírech Dyje 6, Dyje 7A a Dyje 7B. Čísla revírů byla důsledkem dobudování Pálavských jezer. Činnost MO byla zaměřena na hospodaření na svěřených revírech, jejich ostrahu a úklid. Členové se podíleli na zvelebování obcí a kulturním vyžiti. Tradiční rybářské plesy však později zanikly v důsledku vysokých nákladů za pronájem sálu. MO se zabývá výchovou mladé rybářské generace. Vedoucím mládeže byl Jan Konečný z Mikulova, později tuto funkci převzal Mgr. Antonín Šebesta, který ji vykonává dodnes. Řídi činnost 10 vedoucích v obcích. V kroužcích je organizováno 200 mladých rybářů.

Ustavující schůze MO Mikulov 1980
Ustavující schůze MO Mikulov 1980