Informace

Usnesení výroční členské schůzeI. Členská schůze schvaluje :
1. Zprávu o činnosti PS a KRK PS za rok 2016
2. Zprávu o hospodaření PS na revírech D7A a D7B v roce 2016
3. Zprávu o hospodaření PS s finančními prostředky za rok 2016 a rozpočet PS na rok 2017
4. Průběh voleb a zvolené členy výboru a KRK pro další volební období
5. Plnění pracovní činnosti dle Stanov MRS §7 odst. 3e ( 10 hodin) a to následovně :
Od pracovní povinnosti jsou osvobozeni čestní členové, ženy, děti do15 let,držitelé průkazu ZTP,plného ID po předložení potvrzení. Dále: nově přijatí rybáři po zkouškách u našeho PS nemusí plnit brigád.povinnost pro výdej první povolenky v daném roce.Člen při obnovení členství po zaplacení správního poplatku nemusí plnit pracovní povinnost pro vydání povolenky na rok, kdy bylo členství obnoveno, pokud nebyl členem v předešlém roce.
Rybáři s částečným invalidním důchodem plní 5 hodin / nutno však doložit rozhodnutí o ČID Pracovní činnost pro ostatní rybáře je nejméně do 60ti let včetně, ale musí předložit potvrzení o starobním důchodu, jinak jeho pracovní povinnost trvá do doby než rozhodnutí o starobním důchodu předloží výdejci povolenek.

Brigádnickou povinnost je možno splnit :
- přímou účastí na brigádě organizované PS ve stanovených termínech
- výpomocí RS PS MRS při kontrole ( 4x v roce), musí být proveden záznam v hlášení RS
- výpomocí při práci s mládeží na základě požadavků vedoucích mládeže, ale předem oznámené

Každý člen si odpovídá za splnění svých povinností sám. Evidenci vedou pouze schválení důvěrníci, členové výboru a pověřené osoby. Každý člen má právo vyzvednout si brigádnický průkaz, do kterého mu pověřená osoba provede zápis pro vlastní kontrolu.Za každou neodpracovanou brigádnickou hodinu zaplatí člen PS schválený poplatek ve výši 50,- Kč

6. Manipulační poplatek ve výši 20,- Kč při placení členského příspěvku a při výdeji povolenky
7. Poplatek ve výši 50,- Kč za výdej povolenky mimo stanovený termín
8. Vzniklý schodek finančních prostředků ve výši 11.332,-Kč za zemřelého správce maringotky Vladimíra Vičara, který je nedobytný.

II. Členská schůze ukládá výboru PS:
1. Věnovat soustavnou pozornost úklidu revírů Dyje7 a 7A ,dále zvýšit ostrahu na revíru Dyje 7A
2. Informovat na webových stránkách PS členy o všech změnách a podmínkách lovu na revíru Dyje 7B
3. Realizovat brigády na revírech D7 a D7A v termínech :224.,26.8. a 21.10.2017 dle stanovených úseků.Při nepřízni počasí, stanovit náhradní termín a tento oznámit důvěrníkům a ve vývěsní skříňce PS MRS
4. Uspořádat rybářské závody dospělých i mládeže na revíru Dyje 7A 29.dubna 2017
5. Uskutečnit 10. 2. 2018 školení se zkouškami pro zájemce o získání prvního rybářského lístku
6. Vypracovat rozpis odběrů sumářů a výdeje povolenek pro rok 2018dle poznatků z roku 2017.
7. Provést nutné úpravy na maringotce v Bulharech pro zlepšení ubytování členů
8. Noví zájemci o rybářský lístek, kteří budou přezkušováni mimo termín uhradí 250,- Kč.

III.Členská schůze ukládá schváleným důvěrníkům PS z vesnic :
1. Sledovat důsledně čistotu revíru, dbát na dodržování termínů brigád a vést přesnou evidenci
2. Ihned po ukončení každé brigády odevzdat nebo odeslat brigádnímu referentovi jmenný seznam zúčastněných brigádníků,aby brigáda byla zaevidována. Na požádání zaznamenávat účast do brigádnického průkazu.
3. Organizování mimořádné brigády musí být předem nahlášeno brigádnímu referentovi


IV.Členská schůze doporučuje členům PS:
1. Věnovat pozornost trofejním úlovkům a toto hlásit dle stanovených kriterií s fotodokumentací jednateli PS, který zašle dokumentaci k vyhodnocení MRS
2. Věnovat více pozornosti Stanovám MRS, kde jsou v § 7, čl..5 podmínky pro vydání povolenky.
Člen, který neodevzdá sumář s povolenkou do 15 dnů po skončení, neobdrží povolenku na další rok !!!!!!
3. Zaplatit do konce února běžného roku členský příspěvek (v případě pozdější platby uhradí opět zápisné)
4. Účastnit se výroční členské schůze k získání lepší informovanosti o práci PS MRS

| Autor: administrátor | Vydáno dne 22. 03. 2017 | 153 přečtení | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář

Design by crazyfish (crazyfish[zavináč]centrum.cz) | Web fungující za pomocí redakčního systému Web site powered by phpRS