Informace

Usnesení výroční členské schůzeI. Členská schůze schvaluje :
1. Zprávu o činnosti PS a KRK PS za rok 2016
2. Zprávu o hospodaření PS na revírech D7A a D7B v roce 2016
3. Zprávu o hospodaření PS s finančními prostředky za rok 2016 a rozpočet PS na rok 2017
4. Průběh voleb a zvolené členy výboru a KRK pro dal?í volební období
5. Plnění pracovní činnosti dle Stanov MRS §7 odst. 3e ( 10 hodin) a to následovně :
Od pracovní povinnosti jsou osvobozeni čestní členové, ?eny, děti do15 let,dr?itelé průkazu ZTP,plného ID po předlo?ení potvrzení. Dále: nově přijatí rybáři po zkou?kách u na?eho PS nemusí plnit brigád.povinnost pro výdej první povolenky v daném roce.Člen při obnovení členství po zaplacení správního poplatku nemusí plnit pracovní povinnost pro vydání povolenky na rok, kdy bylo členství obnoveno, pokud nebyl členem v přede?lém roce.
Rybáři s částečným invalidním důchodem plní 5 hodin / nutno v?ak dolo?it rozhodnutí o ČID Pracovní činnost pro ostatní rybáře je nejméně do 60ti let včetně, ale musí předlo?it potvrzení o starobním důchodu, jinak jeho pracovní povinnost trvá do doby ne? rozhodnutí o starobním důchodu předlo?í výdejci povolenek.

Brigádnickou povinnost je mo?no splnit :
- přímou účastí na brigádě organizované PS ve stanovených termínech
- výpomocí RS PS MRS při kontrole ( 4x v roce), musí být proveden záznam v hlá?ení RS
- výpomocí při práci s mláde?í na základě po?adavků vedoucích mláde?e, ale předem oznámené

Ka?dý člen si odpovídá za splnění svých povinností sám. Evidenci vedou pouze schválení důvěrníci, členové výboru a pověřené osoby. Ka?dý člen má právo vyzvednout si brigádnický průkaz, do kterého mu pověřená osoba provede zápis pro vlastní kontrolu.Za ka?dou neodpracovanou brigádnickou hodinu zaplatí člen PS schválený poplatek ve vý?i 50,- Kč

6. Manipulační poplatek ve vý?i 20,- Kč při placení členského příspěvku a při výdeji povolenky
7. Poplatek ve vý?i 50,- Kč za výdej povolenky mimo stanovený termín
8. Vzniklý schodek finančních prostředků ve vý?i 11.332,-Kč za zemřelého správce maringotky Vladimíra Vičara, který je nedobytný.

II. Členská schůze ukládá výboru PS:
1. Věnovat soustavnou pozornost úklidu revírů Dyje7 a 7A ,dále zvý?it ostrahu na revíru Dyje 7A
2. Informovat na webových stránkách PS členy o v?ech změnách a podmínkách lovu na revíru Dyje 7B
3. Realizovat brigády na revírech D7 a D7A v termínech :224.,26.8. a 21.10.2017 dle stanovených úseků.Při nepřízni počasí, stanovit náhradní termín a tento oznámit důvěrníkům a ve vývěsní skříňce PS MRS
4. Uspořádat rybářské závody dospělých i mláde?e na revíru Dyje 7A 29.dubna 2017
5. Uskutečnit 10. 2. 2018 ?kolení se zkou?kami pro zájemce o získání prvního rybářského lístku
6. Vypracovat rozpis odběrů sumářů a výdeje povolenek pro rok 2018dle poznatků z roku 2017.
7. Provést nutné úpravy na maringotce v Bulharech pro zlep?ení ubytování členů
8. Noví zájemci o rybářský lístek, kteří budou přezku?ováni mimo termín uhradí 250,- Kč.

III.Členská schůze ukládá schváleným důvěrníkům PS z vesnic :
1. Sledovat důsledně čistotu revíru, dbát na dodr?ování termínů brigád a vést přesnou evidenci
2. Ihned po ukončení ka?dé brigády odevzdat nebo odeslat brigádnímu referentovi jmenný seznam zúčastněných brigádníků,aby brigáda byla zaevidována. Na po?ádání zaznamenávat účast do brigádnického průkazu.
3. Organizování mimořádné brigády musí být předem nahlá?eno brigádnímu referentovi


IV.Členská schůze doporučuje členům PS:
1. Věnovat pozornost trofejním úlovkům a toto hlásit dle stanovených kriterií s fotodokumentací jednateli PS, který za?le dokumentaci k vyhodnocení MRS
2. Věnovat více pozornosti Stanovám MRS, kde jsou v § 7, čl..5 podmínky pro vydání povolenky.
Člen, který neodevzdá sumář s povolenkou do 15 dnů po skončení, neobdr?í povolenku na dal?í rok !!!!!!
3. Zaplatit do konce února bě?ného roku členský příspěvek (v případě pozděj?í platby uhradí opět zápisné)
4. Účastnit se výroční členské schůze k získání lep?í informovanosti o práci PS MRS

| Autor: administrátor | Vydáno dne 22. 03. 2017 | 472 přečtení | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář

Design by crazyfish (crazyfish[zavináč]centrum.cz) | Web fungující za pomocí redakčního systému Web site powered by phpRS