Informace

Zpráva hospodáře za rok 2016MO MRS Mikulov provádí výkon rybářského práva na rybářských revírech DYJE 7 A t.j.- odstavené rameno Dyje v Dolních Věstonicích a DYJE 7 B - Na lagunách u Pasohlávek.. Na těchto svěřených revírech byly v roce 2016 vysazeny tyto ryby dle zarybňovacího plánu :

Plán Skutečnost
Kapr K2 2.710 ks 2 230 ks
Kapr K3 770 ks 1 454 ks
Lín L2 1.000 ks 1 000 ks L3
?tika ?1 500 ks 0 ks
Candát Ca 1 2000 ks 5 000 ks
Sumec Su1 400 ks 400 ks
Amur A2 1000 ks 866 ks
Úhoř Ukr --------- nevysazován


Hodnota násad vysazených do obou revírů s doprovodnými náklady činila 346 415,00 Kč, + doprovodné náklady ve vý?i 7 068,-Kč. Částka na zarybnění nebyla plně vyčerpána. Nevyčerpaná částka na zarybnění 8 416,- Kč (D7A- 4 700,- Kč + D7B- 3 716,- Kč) bude čerpána v rámci zarybnění v roce 2017
Dodávky vysazovaných ryb byly zaji?těny svazovou distribucí rybích násad ( MO, rybochovných zařízení MRS nebo jiných dodavatelů. ). Chtěl bych poděkovat v?em členům MO Mikulov kteří se podíleli na vysazování ryb do svěřených ryb. revírů.
V roce 2017 nebyl zaznamenán, na námi obhospodařovaných revírech Dyje 7A, Dyje 7 B havarijní úhyn ryb nebo zhor?ení kvality vody. Revíry jsou nově řádně označeny.
Na revíru Dyje 7A, je povolen lov dravců od 1.9. ? 31.12. ( ?tika, candát, sumec,bolen) s omezením ponechání si l ks / z vyjmenovaných druhů dravých ryb / na den. Po ulovení a ponechání si jednoho kusu dravce rybář nesmí pokračovat v lovu ryb způsobem určeným k lovu dravých ryb ( tzn . vláčením , lov na ?ivou nebo mrtvo rybu, ?..) Stanoveny lovné míry dravých ryb ?tika 60 cm, Candát 50 cm , Bolen 50 cm
Na revíru Dyje 7B ? v areálu platí zákaz rybolovu v letních měsících červenci a srpnu z prostoru plá?í v době od 8:00 do 20:00 hod. tak jak tomu bylo ji? v minulých letech . Zákaz rybolovu na revíru Dyje 7B a části břehové linie revíru Dyje 7 přilehající k pozemkům kempu ATC Merkur Pasohlávky v době konání kulturních akcí v areálu kempu v termínech : 5.5. -7.5.2017 včetně a 26.5. ? 28.5.2017. Termíny budou zveřejňovány na internetových stránkách mrsmikulov.cz a kemp-merkur.cz.
Od 1.1.2017 je hájen od 1.1. do 15.6. Okoun říční.

Činnost RS MO MRS Mikulov a ostraha rybářských revírů.

Při MO MRS Mikulov je v současné době 21 rybářských strá?í s různou územní působností. V uplynulém roce 2016 RS vykonali 175/ 411 kontrol (samostatně / s PRS IS Sedl.) při kterých bylo zkontrolováno 687/2966 lovících rybářů. Při těchto kontrolách bylo zji?těno 19/ 393 přestupků proti rybářskému řádu, které byly ře?eny provedením zápisu v přehledu o docházce v 17/ 332 případech, v 2/ 50 případech byla zadr?ena povolenka, Dále byly předány orgánům PČR 0/ 11 ks rybářských udic ,které byly při kontrolách revírů nalezeny nahozené k lovu ryb a nepodařilo se zjistit na místě zjistit majitele.
Z na?í organizace byl v roce 2016 posti?en odebráním povolenky a zákazem lovu na rybářských revírech 1 rybář .

Členové RS zúčastnili
- porady a ?kolení RS v měsíci dubnu 2016
- rybářských závodů v měsíci květnu jako rozhodčí a kontrolní orgány
- prováděli vysazování rybích násad a na revírech DYJE 7, 7A, 7B. a D5
- provedli ?kolení a zkou?ky uchazečů o vydání prvního RL

Pár slov k sumarizaci povolenek a úlovků:
- za uplynulý rybářský rok 2016 celkem bylo vydáno v na?í MO k datu vrácení povolenky a sumáře (do 15 dní po skončení platnosti)
790 ks povolenek MP k sumarizaci se nevrátilo 38 povolenek
11 ks povolenek PS k sumarizaci se nevrátili 2 povolenky

K výsledkům sumarizace úlovků (pouze MO Mikulov) bylo zji?tění ?e docházka členů MO v roce 2016 byla 17 457 (17 675) docházek, oproti roku přede?lému poklesla. V roce 2016 bylo členy MO MRS Mikulov uloveno celkem 5488 (7 414) ks ryb. Čo? činí 0,251 (0,391) ks na 1 docházku.


V Mikulově dne 5.3.2017
hospodář MO MRS Mikulov

| Autor: administrátor | Vydáno dne 23. 03. 2017 | 497 přečtení | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář

Design by crazyfish (crazyfish[zavináč]centrum.cz) | Web fungující za pomocí redakčního systému Web site powered by phpRS