Informace

Zpráva o činnosti PS MRS Mikulov za období od 06.03.2016 do 05.03.2017Vážení přátelé Petrova cechu, dovolte mi, abych Vás seznámil s činností našeho PS. Hodnotíme uplynulý rok a současně celé volební období. Dnes budete rozhodovat o tom, koho postavíte do čela organizace na další čtyři roky. Dovolte mi, abych Vaším jménem poděkoval celému odstupujícímu výboru a členům KRK. Všichni členové se snažili, aby úkoly, jimiž byli pověřeni, byly včas a řádně splněny, za což jim patří můj a věřím, že i Váš dík. Doufám, že nově zvolení funkcionáři budou pokračovat v práci se stejným elánem a odpovědností. Je celkem přirozené, že žádný člověk se nezavděčí všem, ale byl bych rád, pokud se v práci nového výboru vyskytnou nedostatky, abyste je řešily na patřičných místech a ne jen u vody, nebo v restauraci. Jen tak se dá, pokud je to v možnostech daného orgánu, zjednat náprava.

Na řízení chodu organizace se v některých obcích významnou měrou podílí důvěrníci. Činnost stávajících důvěrníků je zaměřena na zajišťování brigád, rybářských závodů a informování výboru o stavu svěřených úseků na revíru. Chtěl bych z tohoto místa poděkovat všem, kteří tuhle práci dělají na úkor svého volna, bez nároku na odměnu, jen proto, aby byl pobyt u vody pro všechny příjemnější. Všechny členy našeho PS bych chtěl upozornit, aby si termíny akcí, které obdrží při placení členského příspěvku, řádně poznamenali, neboť jim je nikdo nebude připomínat. Ještě bych chtěl upozornit na to, že někteří členové zapomínají na důležité termíny a následně jsou nepříjemně překvapeni. Připomenu ty nejdůležitější:
1. Platit členské příspěvky, a to do konce února běžného roku – po tomto termínu musí člen zaplatit znovu zápisné, tj. 1 000 Kč,
2. Do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu vrátí držitel povolenku k lovu, evidenci docházek a úlovků a sumář úlovků uživateli rybářského revíru, který povolenku vydal. Pokud toto neodevzdá, nesplní podmínky pro vydání povolenky k lovu v následujícím roce.

Činnost organizace se řídila přijatým usnesením, s jehož hodnocením jste byli seznámeni.

K 31.12.2016 bylo v PS Mikulov organizováno:
818 dospělých a mládežníků 16 – 18 roků
92 žáků do 15 roků
1 čestný člen
--------------------------------------------------------
celkem 911 členů

Celkový stav členské základny se proti roku 2015 zvýšil o 4 členy. V kategorii dospělých a mládežníků 16 – 18 let došlo ke zvýšení o 8 členů a u mládeže došlo ke snížení o 4 žáky. V roce 2017 do dnešního dne absolvovalo školení a úspěšně splnilo zkoušky pro získání prvního rybářského lístku 8 nových členů, které tímto vítám do Petrova cechu. Členové rybářských kroužků budou skládat zkoušky tak, aby mohli vyrazit k vodě, jakmile se oteplí.

Nyní se podíváme na to, jak se nám daří ve výchově mládeže a jejich přípravě jako rybářů.

Získávání a výchova mladých rybářů je nedílnou součástí naší práce pro propagaci a rozvoj rybářského cechu. Rybářská mládež je členěna do dvou kategorií a to: 8-15 let a 16-18 let. Ti nejmladší, organizovaní v kroužcích zahajují svou přípravu na budoucí rybáře zpravidla v říjnu - nejprve získáváním teoretických znalostí a poté na jaře praktických dovedností u vody.
V uplynulém roce pracovalo celkem 6 kroužků. Činnost nadále probíhá v kroužcích v Drnholci, Jevišovce, Novosedlích, Dolních Dunajovicích, Perné a Mikulově. V současné době se v kroužcích připravuje 26 adeptů na složení zkoušky pro získání prvního rybářského lístku. I v loňském roce nám byl, po úspěšné spolupráci s CHKO Mikulov, umožněn praktický výcvik mládeže v Mikulově. A to v Lomu na Janičově vrchu, čímž je zde zároveň prováděna regulace rybí obsádky.
Všem kroužkům je umožněn bezplatný pobyt na maringotce v Bulharech, kterého využívají. Mládežníci z Mikulovského kroužku pobývali na buňce PS na revíru Dyje 7.

Kategorie 16 - 18 let se týká především učňovské a studující mládeže. Jelikož je každý mladý rybář zodpovědný sám za sebe, je rozvoj těchto mladých rybářů závislý zejména na sbírání zkušeností a dovedností od starších a zkušenějších rybářů.
V loňském roce v kategorii 8-15 let požádalo o vydání povolenky 83 mládežníků.
V kategorii 16-18 let, kam se řadí i studenti do 26 let, si povolenku odebralo 20 členů.
Celkem má náš PS 132 mladých rybářů a z tohoto počtu je 17 dívek.

Rybářské závody mládeže se uskutečnily 30.4.2016 na revíru Dyje 7A v Dolních Věstonicích. Starší kategorie soutěžila s dospělými a mladší zvlášť. Všichni závodníci byli odměněni věcnými cenami.
1. místo - nejtěžší ušlechtilá ryba - Štěpán Nešpor - Mikulov - Kapr 50 cm, 2,8 kg, 50 bodů
2. místo - nejdelší ušlechtilá ryba - Klára Lukáčová - Jevišovka - Kapr 44 cm, 73 bodů
3. místo - nejvyšší počet ušlechtilých ryb - Šebesta Jakub - Mikulov - Kapr 43cm, 100 bodů
Celkem se závodů zúčastnilo 29 závodníků z následujících obcí:

Bavory - 1
Brno - 1
Dol. Věstonice - 3
Drnholec - 1
Jevišovka - 1
Mikulov - 12
Novosedly - 2
Pavlov - 1
Perná - 6
Pasohlávky - 1

Celkem bylo uloveno 51 ryb, z toho bylo: Cejn - 4 ks, Kapr - 3 ks, Karas - 44 ks
Chtěl bych poděkovat všem vedoucím kroužků za pomoc při organizaci závodů.

Ve dnech 24.- 25.6.2016 se na revíru Dyje 7A konaly rybářské závody pro mladé rybáře z kroužku v Perné, organizované jejich vedoucím Václavem Koutným
1. David Koutný - kapr 47,5 cm - největší kapr
2. Michal Koutný - největší počet ulovených ušlechtilých ryb (6x kapr)
3. Tereza Skrášková - největší počet bodů - 125 bodů
Celkem bylo uloveno 62 ryb, z toho bylo: kapr - 23 ks, candát - 1 ks, ostatní bílé ryby - 38 ks

Závěrem hodnocení činnosti mládeže, bych chtěl jménem vedoucího mládeže poděkovat všem vedoucím kroužků, kteří se ve vlastním volnu a dle svých možností věnují výchově rybářské mládeže a všem, kteří jim s touto činností pomáhají.

V další části si řekneme, jak jsme na tom byli v roce 2016 s plněním pracovní činnosti.

Na základě stanov MRS určuje PS možnosti plnění členských povinností. Členové PS Mikulov mají stanoven ten nejnižší rozsah a to je 10 hodin práce v kalendářním roce, toto je možno plnit 3 způsoby a to:

1) Plnění úkolů na revírech
2) Výpomocí RS.
3) Finanční náhradou

V uplynulém roce měl PS bez mládeže do 15 let 818 členů, na které se vztahuje plnění pracovní činnosti.
Členskou povinnost nemusí plnit starobní důchodci, ZTP, ZTTP, ženy a čestní členové. To představuje 322 členů.
Brigády byly stanoveny ve třech termínech. Někteří členové využili výpomoc RS.
Dále 217 členů se rozhodlo svou povinnost uhradit finančně.
To představuje finanční částku 107 500 Kč.
Výbor je přesvědčen o tom, že každý člen je již při placení členského příspěvku dostatečně informován a může si termín plnění naplánovat.
Na základě zkušeností jsou brigády navrhovány pro rok 2017 v těchto termínech: 22.4.2017, 26.8.2017 a 21.10.2017
Věřím, že většina členů si najde pro sebe ten správný termín nebo jinou možnost jak členskou povinnost splnit.

Rybářské závody pro členy PS Mikulov se uskutečnily na revíru Dyje 7A dne 30.04.2016 v době od 06:00 do 12:00 hod.

Závodů se zúčastnilo 64 závodníků, z nichž 37 uspělo. Celkem bylo uloveno 178 ks ryb z toho: 31 kaprů, 123 karasů, 21 cejnů, 2 amuři a 1 lín.

Umístění :
1. Indra Radoslav Březí nejtěžší ryba kapr 2,2 kg
2. Bravenec Jan D. Dunajovice nejdelší ryba kapr 51 cm
3. Gebauer Miroslav D. Dunajovice největší počet ušlechtilých ryb - kapr 6 ks

Celková organizace závodů byla dobrá. Ceny pro závodníky byly zakoupeny z prostředků PS Mikulov. Po celou dobu závodů bylo zajištěno občerstvení a před vyhodnocením byly slosovány vstupenky. Věřím, že se všem účastníkům závody líbily a zúčastní se i letošního ročníku ve větším počtu.
Na základě připomínek členů uvažujeme o konání závodů na revíru Dyje 7A v roce 2018 až koncem měsíce května.
Při jednání na Správě CHKO Pálava byl dán z jejich strany podnět, že by se mohly koncem měsíce června uskutečnit v Janičově lomu pro omezený počet lovících závody se zaměřením na malou rybu a oceněn by byl ten, který by v celkovém součtu délek ulovil nejdelší rybu. Povolen by byl lov z loďky. Ceny na tyto závody by zajistila Správa CHKO Pálava. Termíny rybolovu v Janičově lomu jsou vyvěšeny.
K těmto dvěma námětům byste se mohly vyjádřit v diskuzi, aby výbor věděl, jak má postupovat.

Maringotka v Bulharech je využívána. V letošním roce by měl být zhotoven nový přístřešek, neboť původní již není z důvodu každoročního rozebírání a skládání řádně funkční. Z důvodů tragického úmrtí p.Vičára dochází ke změně správce. V důsledku této události nebylo rovněž možno provést řádné vyúčtování příjmů a výdajů za maringotku, čímž došlo ke ztrátě ve výši 11 332,- Kč.
Od letošního roku bude správou maringotky pověřen p. Chalupa Josef.
Buňky na revírech Dyje 7 a Dyje 7A slouží pro RS a k zajištění činnosti na revíru. Dále je možno je využívat pro činnost rybářských kroužků.
Jak jste mnozí jistě zaznamenali, na stránkách PS probíhá soutěž „Můj zážitek“. Její účastníci budou na dnešní schůzi ocenění. Byl bych rád, kdyby se Vás do této soutěže zapojilo více, a abyste se o své zážitky, kterých je určitě hodně, podělili i s ostatními.
Tímto jsem vyčerpal základní informace, se kterými jsem Vás chtěl seznámit. Všechny další dotazy a poznatky můžeme otevřít v diskuzi, abychom získali podněty pro další činnost.

Dovolte mi, aby Vám popřál hodně krásných zážitků u vody, bohaté úlovky a abychom se společně za rok opět sešli.

„Petrův zdar“

| Autor: administrátor | Vydáno dne 22. 03. 2017 | 118 přečtení | Počet komentářů: 8 | Přidat komentář

Design by crazyfish (crazyfish[zavináč]centrum.cz) | Web fungující za pomocí redakčního systému Web site powered by phpRS