Informace

Zpráva o činnosti PS MRS Mikulov za období od 06.03.2016 do 05.03.2017Vá?ení přátelé Petrova cechu, dovolte mi, abych Vás seznámil s činností na?eho PS. Hodnotíme uplynulý rok a současně celé volební období. Dnes budete rozhodovat o tom, koho postavíte do čela organizace na dal?í čtyři roky. Dovolte mi, abych Va?ím jménem poděkoval celému odstupujícímu výboru a členům KRK. V?ichni členové se sna?ili, aby úkoly, jimi? byli pověřeni, byly včas a řádně splněny, za co? jim patří můj a věřím, ?e i Vá? dík. Doufám, ?e nově zvolení funkcionáři budou pokračovat v práci se stejným elánem a odpovědností. Je celkem přirozené, ?e ?ádný člověk se nezavděčí v?em, ale byl bych rád, pokud se v práci nového výboru vyskytnou nedostatky, abyste je ře?ily na patřičných místech a ne jen u vody, nebo v restauraci. Jen tak se dá, pokud je to v mo?nostech daného orgánu, zjednat náprava.

Na řízení chodu organizace se v některých obcích významnou měrou podílí důvěrníci. Činnost stávajících důvěrníků je zaměřena na zaji??ování brigád, rybářských závodů a informování výboru o stavu svěřených úseků na revíru. Chtěl bych z tohoto místa poděkovat v?em, kteří tuhle práci dělají na úkor svého volna, bez nároku na odměnu, jen proto, aby byl pobyt u vody pro v?echny příjemněj?í. V?echny členy na?eho PS bych chtěl upozornit, aby si termíny akcí, které obdr?í při placení členského příspěvku, řádně poznamenali, nebo? jim je nikdo nebude připomínat. Je?tě bych chtěl upozornit na to, ?e někteří členové zapomínají na důle?ité termíny a následně jsou nepříjemně překvapeni. Připomenu ty nejdůle?itěj?í:
1. Platit členské příspěvky, a to do konce února bě?ného roku ? po tomto termínu musí člen zaplatit znovu zápisné, tj. 1 000 Kč,
2. Do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu vrátí dr?itel povolenku k lovu, evidenci docházek a úlovků a sumář úlovků u?ivateli rybářského revíru, který povolenku vydal. Pokud toto neodevzdá, nesplní podmínky pro vydání povolenky k lovu v následujícím roce.

Činnost organizace se řídila přijatým usnesením, s jeho? hodnocením jste byli seznámeni.

K 31.12.2016 bylo v PS Mikulov organizováno:
818 dospělých a mláde?níků 16 ? 18 roků
92 ?áků do 15 roků
1 čestný člen
--------------------------------------------------------
celkem 911 členů

Celkový stav členské základny se proti roku 2015 zvý?il o 4 členy. V kategorii dospělých a mláde?níků 16 ? 18 let do?lo ke zvý?ení o 8 členů a u mláde?e do?lo ke sní?ení o 4 ?áky. V roce 2017 do dne?ního dne absolvovalo ?kolení a úspě?ně splnilo zkou?ky pro získání prvního rybářského lístku 8 nových členů, které tímto vítám do Petrova cechu. Členové rybářských krou?ků budou skládat zkou?ky tak, aby mohli vyrazit k vodě, jakmile se oteplí.

Nyní se podíváme na to, jak se nám daří ve výchově mláde?e a jejich přípravě jako rybářů.

Získávání a výchova mladých rybářů je nedílnou součástí na?í práce pro propagaci a rozvoj rybářského cechu. Rybářská mláde? je členěna do dvou kategorií a to: 8-15 let a 16-18 let. Ti nejmlad?í, organizovaní v krou?cích zahajují svou přípravu na budoucí rybáře zpravidla v říjnu - nejprve získáváním teoretických znalostí a poté na jaře praktických dovedností u vody.
V uplynulém roce pracovalo celkem 6 krou?ků. Činnost nadále probíhá v krou?cích v Drnholci, Jevi?ovce, Novosedlích, Dolních Dunajovicích, Perné a Mikulově. V současné době se v krou?cích připravuje 26 adeptů na slo?ení zkou?ky pro získání prvního rybářského lístku. I v loňském roce nám byl, po úspě?né spolupráci s CHKO Mikulov, umo?něn praktický výcvik mláde?e v Mikulově. A to v Lomu na Janičově vrchu, čím? je zde zároveň prováděna regulace rybí obsádky.
V?em krou?kům je umo?něn bezplatný pobyt na maringotce v Bulharech, kterého vyu?ívají. Mláde?níci z Mikulovského krou?ku pobývali na buňce PS na revíru Dyje 7.

Kategorie 16 - 18 let se týká předev?ím učňovské a studující mláde?e. Jeliko? je ka?dý mladý rybář zodpovědný sám za sebe, je rozvoj těchto mladých rybářů závislý zejména na sbírání zku?eností a dovedností od star?ích a zku?eněj?ích rybářů.
V loňském roce v kategorii 8-15 let po?ádalo o vydání povolenky 83 mláde?níků.
V kategorii 16-18 let, kam se řadí i studenti do 26 let, si povolenku odebralo 20 členů.
Celkem má ná? PS 132 mladých rybářů a z tohoto počtu je 17 dívek.

Rybářské závody mláde?e se uskutečnily 30.4.2016 na revíru Dyje 7A v Dolních Věstonicích. Star?í kategorie soutě?ila s dospělými a mlad?í zvlá??. V?ichni závodníci byli odměněni věcnými cenami.
1. místo - nejtě??í u?lechtilá ryba - ?těpán Ne?por - Mikulov - Kapr 50 cm, 2,8 kg, 50 bodů
2. místo - nejdel?í u?lechtilá ryba - Klára Lukáčová - Jevi?ovka - Kapr 44 cm, 73 bodů
3. místo - nejvy??í počet u?lechtilých ryb - ?ebesta Jakub - Mikulov - Kapr 43cm, 100 bodů
Celkem se závodů zúčastnilo 29 závodníků z následujících obcí:

Bavory - 1
Brno - 1
Dol. Věstonice - 3
Drnholec - 1
Jevi?ovka - 1
Mikulov - 12
Novosedly - 2
Pavlov - 1
Perná - 6
Pasohlávky - 1

Celkem bylo uloveno 51 ryb, z toho bylo: Cejn - 4 ks, Kapr - 3 ks, Karas - 44 ks
Chtěl bych poděkovat v?em vedoucím krou?ků za pomoc při organizaci závodů.

Ve dnech 24.- 25.6.2016 se na revíru Dyje 7A konaly rybářské závody pro mladé rybáře z krou?ku v Perné, organizované jejich vedoucím Václavem Koutným
1. David Koutný - kapr 47,5 cm - největ?í kapr
2. Michal Koutný - největ?í počet ulovených u?lechtilých ryb (6x kapr)
3. Tereza Skrá?ková - největ?í počet bodů - 125 bodů
Celkem bylo uloveno 62 ryb, z toho bylo: kapr - 23 ks, candát - 1 ks, ostatní bílé ryby - 38 ks

Závěrem hodnocení činnosti mláde?e, bych chtěl jménem vedoucího mláde?e poděkovat v?em vedoucím krou?ků, kteří se ve vlastním volnu a dle svých mo?ností věnují výchově rybářské mláde?e a v?em, kteří jim s touto činností pomáhají.

V dal?í části si řekneme, jak jsme na tom byli v roce 2016 s plněním pracovní činnosti.

Na základě stanov MRS určuje PS mo?nosti plnění členských povinností. Členové PS Mikulov mají stanoven ten nejni??í rozsah a to je 10 hodin práce v kalendářním roce, toto je mo?no plnit 3 způsoby a to:

1) Plnění úkolů na revírech
2) Výpomocí RS.
3) Finanční náhradou

V uplynulém roce měl PS bez mláde?e do 15 let 818 členů, na které se vztahuje plnění pracovní činnosti.
Členskou povinnost nemusí plnit starobní důchodci, ZTP, ZTTP, ?eny a čestní členové. To představuje 322 členů.
Brigády byly stanoveny ve třech termínech. Někteří členové vyu?ili výpomoc RS.
Dále 217 členů se rozhodlo svou povinnost uhradit finančně.
To představuje finanční částku 107 500 Kč.
Výbor je přesvědčen o tom, ?e ka?dý člen je ji? při placení členského příspěvku dostatečně informován a mů?e si termín plnění naplánovat.
Na základě zku?eností jsou brigády navrhovány pro rok 2017 v těchto termínech: 22.4.2017, 26.8.2017 a 21.10.2017
Věřím, ?e vět?ina členů si najde pro sebe ten správný termín nebo jinou mo?nost jak členskou povinnost splnit.

Rybářské závody pro členy PS Mikulov se uskutečnily na revíru Dyje 7A dne 30.04.2016 v době od 06:00 do 12:00 hod.

Závodů se zúčastnilo 64 závodníků, z nich? 37 uspělo. Celkem bylo uloveno 178 ks ryb z toho: 31 kaprů, 123 karasů, 21 cejnů, 2 amuři a 1 lín.

Umístění :
1. Indra Radoslav Březí nejtě??í ryba kapr 2,2 kg
2. Bravenec Jan D. Dunajovice nejdel?í ryba kapr 51 cm
3. Gebauer Miroslav D. Dunajovice největ?í počet u?lechtilých ryb - kapr 6 ks

Celková organizace závodů byla dobrá. Ceny pro závodníky byly zakoupeny z prostředků PS Mikulov. Po celou dobu závodů bylo zaji?těno občerstvení a před vyhodnocením byly slosovány vstupenky. Věřím, ?e se v?em účastníkům závody líbily a zúčastní se i leto?ního ročníku ve vět?ím počtu.
Na základě připomínek členů uva?ujeme o konání závodů na revíru Dyje 7A v roce 2018 a? koncem měsíce května.
Při jednání na Správě CHKO Pálava byl dán z jejich strany podnět, ?e by se mohly koncem měsíce června uskutečnit v Janičově lomu pro omezený počet lovících závody se zaměřením na malou rybu a oceněn by byl ten, který by v celkovém součtu délek ulovil nejdel?í rybu. Povolen by byl lov z loďky. Ceny na tyto závody by zajistila Správa CHKO Pálava. Termíny rybolovu v Janičově lomu jsou vyvě?eny.
K těmto dvěma námětům byste se mohly vyjádřit v diskuzi, aby výbor věděl, jak má postupovat.

Maringotka v Bulharech je vyu?ívána. V leto?ním roce by měl být zhotoven nový přístře?ek, nebo? původní ji? není z důvodu ka?doročního rozebírání a skládání řádně funkční. Z důvodů tragického úmrtí p.Vičára dochází ke změně správce. V důsledku této události nebylo rovně? mo?no provést řádné vyúčtování příjmů a výdajů za maringotku, čím? do?lo ke ztrátě ve vý?i 11 332,- Kč.
Od leto?ního roku bude správou maringotky pověřen p. Chalupa Josef.
Buňky na revírech Dyje 7 a Dyje 7A slou?í pro RS a k zaji?tění činnosti na revíru. Dále je mo?no je vyu?ívat pro činnost rybářských krou?ků.
Jak jste mnozí jistě zaznamenali, na stránkách PS probíhá soutě? ?Můj zá?itek?. Její účastníci budou na dne?ní schůzi ocenění. Byl bych rád, kdyby se Vás do této soutě?e zapojilo více, a abyste se o své zá?itky, kterých je určitě hodně, podělili i s ostatními.
Tímto jsem vyčerpal základní informace, se kterými jsem Vás chtěl seznámit. V?echny dal?í dotazy a poznatky mů?eme otevřít v diskuzi, abychom získali podněty pro dal?í činnost.

Dovolte mi, aby Vám popřál hodně krásných zá?itků u vody, bohaté úlovky a abychom se společně za rok opět se?li.

?Petrův zdar?

| Autor: administrátor | Vydáno dne 22. 03. 2017 | 329 přečtení | Počet komentářů: 10 | Přidat komentář

Design by crazyfish (crazyfish[zavináč]centrum.cz) | Web fungující za pomocí redakčního systému Web site powered by phpRS