Zpráva o činnosti PS MRS Mikulov za období od 18.03.2018 do 17.03.2019

Vážení přátelé Petrova cechu, dovolte mi, abych Vás opět po roce seznámil s činností našeho pobočného spolku a nastínil  úkoly pro další období. Rok 2019 bude významný tím, že se dne 5.10.2019 uskuteční IX. Sjezd MRS. Delegáty na tento Sjezd nebudeme volit, ale rozhodnutím Svazového výboru bude organizaci zastupovat předseda a hospodář. Pokud by nejeli tito funkcionáři, může je zastupovat: předsedu jednatel a hospodáře může zastupovat zástupce hospodáře. Z těchto zástupců PS bude hlasovat pouze jeden a bude mít tolik hlasů, kolik měl PS řádných členů ve věku nad 18 roků k 31.12.2018. Dokumenty a změny ze Sjezdu se promítnou do Stanov a Bližších podmínek výkonu rybářského práva a soupisu revírů platných od 1.1.2020.

Jak jistě všichni víte, PS je řízen devítičlenným výborem a kontrolním orgánem je tříčlenná kontrolní a revizní komise. Výbor se schází minimálně jednou za měsíc a řídí se ročním Plánem práce.      

Kontrolně revizní komise je samostatný orgán, který má svůj plán práce a není podřízena výboru. Její členové pravidelně navštěvují schůze výboru a zapojují se do všech činností organizace.

Na vesnicích je ustaveno šest důvěrníků, kteří zlepšují informovanost výboru o dění u vody a pomáhají s organizováním brigád. Chtěl bych jim jménem nás všech poděkovat za jejich práci, kterou dělají obětavě na úkor svého volna. Pokud by měl někdo nějaké připomínky k práci výboru nebo celého PS, má možnost tyto přednést v diskusi, tak aby mohly být operativně řešeny.

Informovanost členské základny je na dobré úrovni. Každý člen při placení členství obdrží informace o akcích a termíny pro daný rok. Další informace jsou vyvěšovány na nástěnku na budově PS a současně jsou umisťovány na internetové stránky PS. Tento způsob komunikace se nám velmi osvědčil a budeme i nadále členskou základnu o základním dění informovat tímto způsobem. Internetové stránky byly v letošním roce navštíveny 2 024x. Stále se nám nedaří řádně rozvinout soutěž „Můj zážitek“. V letošním roce bylo vloženo pět příspěvků, z nichž tři budou na dnešní schůzi odměněny. Věřím, že u vody zažijete hodně krásných zážitků, o které by jste se mohli podělit s ostatními rybáři.

K 31.12.2018 bylo v PS Mikulov organizováno:

 • 806 dospělých členů a mládežníků od 18 let
 • 106  žáků do 15 roků
 • 2  čestní členové

Celkem 914  členů

Za uplynulý rok se členská základna snížila o 9 členů a to v kategorii dospělých a mládežníků do 18-ti let došlo ke snížení o deset členů, v kategorii žáků do 15 roků došlo ke  zvýšení o 1 člena. V letošním roce bylo proškoleno a složilo zkoušky k získání prvního rybářského lístku 19 nových členů, které tímto vítám do „Petrova cechu“.

Získávání a výchova mladých rybářů je nedílnou součástí naší práce nezbytnou pro propagaci a rozvoj rybářského cechu. Rybářská mládež je začleněna do dvou kategorií a to:  8-15 let a 16-18 let.

Ti nejmladší organizovaní v kroužcích zahajují svou přípravu na budoucí rybáře zpravidla v říjnu. Nejprve získáváním teoretických znalostí a na jaře poté praktických dovedností a získáváním zkušeností u vody.       

V uplynulém roce pracovalo celkem 6 kroužků. Činnost nadále probíhá v kroužcích v Drnholci, Jevišovce, Novosedlích, Dolních Dunajovicích, Perné a Mikulově. V současné době se v kroužcích připravuje 18 adeptů na složení zkoušky pro získání prvního rybářského lístku. I v loňském roce nám byl, po úspěšné spolupráci s CHKO Mikulov, umožněn praktický výcvik mládeže z Mikulova v Lomu na Janičově vrchu, čímž je zde zároveň prováděna regulace rybí obsádky.

Všem kroužkům je umožněn bezplatný pobyt na maringotce v Bulharech, kterého využívají. Mládežníci z kroužku v Mikulově pobývali na buňce PS na revíru Dyje 7.

Kategorie 16-18 let se týká především učňovské a studující mládeže. Jelikož je každý mladý rybář zodpovědný sám za sebe, je rozvoj těchto mladých rybářů závislý zejména na sbírání zkušeností a dovedností od starších a zkušenějších rybářů.

Celkem má náš PS 106 mladých rybářů v kategorii 8-15 a z tohoto počtu je 22 dívek a 41 rybářů v kategorii 16-18 let a z tohoto počtu jsou 3 dívky.

Rybářské závody mládeže se uskutečnily 26.5.2018  na revíru Dyje 7A v Dolních Věstonicích

 • 1. místo – nejtěžší ušlechtilá ryba – Tobiáš Novotný – Bavory – Kapr 53cm, 3,2kg
 • 2. místo – nejdelší ušlechtilá ryba – Mikuláš Novotný – Bavory – Kapr 50cm, 2,3kg
 • 3. místo – nejvyšší počet ušlechtilých ryb – Lucie Lukáčová – Jevišovka – Amur 2ks (46,48cm)

Závodů se zúčastnilo celkem 25 dětí, z nichž v závodě neuspělo 9 účastníků

Celkem bylo uloveno 52 ryb, z toho:

 • Kapr obecný – 12 ks
 • Amur bílý – 2 ks
 • Lín obecný – 2 ks
 • Karas – 14 ks
 • Cejn – 5 ks
 • Cejnek – 3 ks
 • Plotice – 3 ks
 • Ouklej – 8 ks

Chtěl bych poděkovat všem vedoucím kroužků za pomoc při organizaci závodů.

Na pozvání odboru mládeže MRS jsme se dne 31. března 2018 v Brně, na louce na Cacovickém ostrově a u přilehlé řeky Svitavy, zúčastnili semináře vedoucích rybářských kroužků a dětí všech pobočných spolků. Program semináře byl následující: Ukázka disciplín rybolovné techniky (RT), informace o používaném vybavení k RT, vyzkoušení si jednotlivých disciplín RT v praxi. Teoretické základy plavané, příprava sestav na lov na plavanou. Příprava vnadících směsí na různé typy vod. Lov ryb na plavanou na řece – ukázka a vyzkoušení.

Ke konci roku jsme obdrželi zdařilá skripta a pracovní sešity vytvořené MRS pro výuku mládeže v kroužcích. Tyto materiály byly následně distribuovány do jednotlivých kroužků.

Na žádost vedoucích kroužků, byly též zakoupeny nové plakáty ryb, živočichů a rostlin kolem vody a karty ryb pro výuku z důvodu opotřebení předchozích materiálů.

Závěrem bych chtěl poděkovat za ochotu a obětavost všem vedoucím kroužků, kteří se ve vlastním volnu a dle svých možností věnují výchově rybářské mládeže a všem, kteří jim s touto činností pomáhají.

Nyní si řekněme, jak plníme své členské povinnosti.

Na základě stanov MRS, stanovuje náš pobočný spolek vždy možnost plnění členských povinností. Jak je to již tradicí máme splnit 10 brigádnických hodin, které nám umožní 3 způsoby plnění a to:                                         

 1. Plněním úkolů na revíru nebo funkcemi
 2. Výpomocí RS
 3. Finanční úhradou

V uplynulém roce měl náš PS bez mládeže do 15 let 808 členů ve věku 16 a více roků, na které se vztahovala pracovní povinnost. Pracovní povinnost dle Usnesení VČS nemusí plnit ženy, důchodci, ZTP, ZTTP, důvěrníci z obcí, vedoucí kroužků, členové výboru a K R K, správce chaty v Bulharech, rybářské stráže a čestní členové tj. celkem 285 členů. Když odečteme tyto členy, zůstala pracovní povinnost 523 členům. Možnost poskytnout náhradu v penězích využilo 226 členů, což představovalo finanční částku 111 000,- Kč. Někteří členové brigádnickou povinnost neplní, protože si neberou povolenku a tím se opět počet snižuje.

Výbor je přesvědčen o tom, že každý člen je dostatečně informován při placení členských příspěvků nebo výdeji povolenky a může si splnění své členské povinnosti naplánovat.

Na základě zkušeností jsou termíny brigád pro rok 2019 navrhovány na 30.3. všichni,  18.5. pouze Věstonice (příprava na rybářské závody),  24.8. a 19.10. všichni.  Věřím, že většina členů si najde ten správný termín, nebo jinou možnost splnění členské povinnosti.

Péče o maringotku v Bulharech a buňky na revírech Dyje 7 a 7A je zajišťována podle potřeby v rámci plnění pracovních povinností.

Maringotka v Bulharech je využívána od dubna do listopadu. V roce 2018 byla zhotovena nová terasa. V letošním roce bude odstraněno suché WC a bude nahrazeno mobilním WC se zajištěným servisem. Z důvodů zdražení pronájmu pozemku a nutnosti instalace mobilního WC došlo ke zvýšení poplatku za užívání maringotky.

Několik slov k chování rybářů u vody. Chtěl bych požádat všechny členy, aby byli všímavější při pobytu u vody a zjištěné nedostatky okamžitě hlásili funkcionářům případně příslušným orgánům státní správy. Dále bych chtěl požádat naše členy, pokud se jim podaří ulovit značkovanou rybu, aby si značku nenechávali jako trofej, ale postupovali podle „Bližších podmínek rybářského práva“ článek XV. Úlovky značkovaných ryb.

I v letošním roce mají členové PS možnost účastnit se monitorovacích odlovů v Janičově lomu v Mikulově. Podmínky lovu a termíny budou vyvěšeny na nástěnce a na webových stránkách PS. Byl bych rád, kdyby se na odlovech zvýšila účast.

Rybářské závody pro členy PS Mikulov se uskutečnily dne 26.5.2018 na rybářském revíru Dyje 7A v Dolních Věstonicích.

V kategorii dospělých se zúčastnilo 68 závodníků, z nichž v závodě uspělo 47.

Výsledky:

 • 1. místo – Červinka Jiří z Dolních Věstonic – nejtěžší  ryba – Amur 5,62 kg, 78 cm
 • 2. místo – Nakládal Petr z Mikulovanejdelší ulovená ryba – Kapr 62 cm
 • 3. místo – RAMPULA Jan z D.Dunajovic – nej. počet ušlechtilých ryb 5 x Kapr

Celkem bylo uloveno:  172 ks ryb, z toho:

 • Kapr obecný – 49 ks ( 23 ks nad 50 cm)
 • Karas stříbřitý – 65 ks
 • Lín obecný – 9 ks
 • Amur bílý – 23ks
 • Cejn velký – 21 ks
 • Úhoř říční – 3 ks
 • Candát obecný – 1 ks
 • Bolen dravý – 1ks

Věřím, že se závody všem účastníkům líbily a zúčastní se i letos 25. května.

Pokud by někdo něco ve zprávě postrádal, nebo chtěl doplnit, může toto přednést v diskusi.

V závěru zprávy Vám všem přeji hodně krásných zážitků u vody.

„Petrův zdar“