Usnesení VČS ze dne 17. března 2019

I.   Členská schůze  schvaluje :

 1. Zprávu o činnosti PS a KRK PS za rok 2018
 2. Zprávu o hospodaření PS na revírech D7A a D7B v roce 2018
 3. Zprávu o hospodaření PS s finančními prostředky za rok 2018 a rozpočet PS na rok 2019
 4. Plnění pracovní činnosti dle Stanov MRS §7 odst. 3e ( 10 hodin) a to následovně :

Od pracovní povinnosti jsou osvobozeni čestní členové, ženy, děti do15 let,držitelé průkazu ZTP,plného ID po předložení potvrzení. Dále: nově přijatí rybáři po zkouškách u našeho PS nemusí plnit pracovní povinnost pro výdej první povolenky v daném roce.Člen při obnovení členství po zaplacení zápisného nemusí plnit pracovní povinnost pro vydání povolenky na rok, kdy bylo členství obnoveno, pokud nebyl členem v předešlém roce

Rybáři s částečným invalidním důchodem plní 5 hodin / nutno však doložit rozhodnutí o ČID

Pracovní povinnost pro ostatní rybáře je nejméně do 60-ti let včetně, k osvobození od pracovní povinnosti  musí předložit potvrzení o starobním důchodu, jinak jeho pracovní povinnost trvá do doby,  než rozhodnutí o starobním důchodu předloží výdejci povolenek

Pracovní povinnost je možno splnit :

 • přímou účastí na brigádě organizované PS ve stanovených termínech
 • výpomocí RS  PS MRS při kontrole ( 4x  v roce), musí být proveden záznam v hlášení RS
 • výpomocí při práci s mládeží na základě požadavků vedoucích mládeže, ale předem oznámené

Každý člen si odpovídá za splnění svých povinností sám. Evidenci vedou pouze schválení důvěrníci, členové výboru a pověřené osoby. Každý člen má právo vyzvednout si brigádnický průkaz, do kterého mu pověřená osoba provede zápis pro vlastní kontrolu. Za každou neodpracovanou brigádnickou hodinu zaplatí člen PS schválený poplatek ve výši 50,- Kč

 •  Manipulační poplatek ve výši 20,- Kč při placení členského příspěvku a při výdeji povolenky
 •  Poplatek ve výši 50,- Kč za výdej povolenky mimo stanovený termín

II. Členská schůze ukládá výboru PS:

 1. Věnovat soustavnou pozornost úklidu revírů Dyje7 a 7A ,dále zvýšit ostrahu  na revíru Dyje 7A    
 2. Informovat na webových stránkách PS členy o všech změnách a podmínkách lovu na revíru Dyje 7B
 3. Realizovat brigády na revírech D7 a D7A v  termínech :30.03., 24.8. a 19.10.2019 všichni dle stanovených  úseků. 18.05.2019 D7A Věstonice (příprava na rybářské závody) Při nepřízni počasí, stanovit náhradní termín a tento oznámit důvěrníkům a ve vývěsní skříňce PS MRS
 4. Uspořádat rybářské závody dospělých i mládeže na revíru Dyje 7A  25.května 2019
 5. Uskutečnit 8. 2. 2020 školení se zkouškami  pro zájemce o získání prvního rybářského lístku .  Nový zájemce o  

      členství před vydáním Osvědčení pro získání prvního rybářského lístku uhradí zápisné a členský příspěvek.

6.   Vypracovat rozpis  odběrů sumářů a výdeje povolenek pro rok 2020 dle poznatků  z roku 2019 .

7.      Noví zájemci o rybářský lístek, kteří budou přezkušováni mimo termín uhradí 250,- Kč.

III. Členská schůze ukládá schváleným důvěrníkům PS z vesnic :

1.    Sledovat důsledně čistotu revíru, dbát na dodržování termínů brigád a vést přesnou evidenci

2.    Ihned po ukončení každé brigády odevzdat  nebo odeslat brigádnímu referentovi jmenný seznam zúčastněných brigádníků, aby brigáda byla zaevidována. Na požádání zaznamenávat  účast do brigádnického průkazu.

3.    Organizování mimořádné brigády musí být předem nahlášeno brigádnímu referentovi

IV.Členská schůze doporučuje členům PS:

 1. Věnovat pozornost trofejním úlovkům a tyto hlásit dle stanovených kriterií s fotodokumentací jednateli PS, který zašle dokumentaci k vyhodnocení  MRS
 2. Věnovat více pozornosti Stanovám MRS, kde jsou v § 7, čl..5 Podmínky pro vydání povolenky. Člen, který neodevzdá sumář s povolenkou do 15 dnů po skončení, neobdrží povolenku na další rok !!!!!! 
 3. Zaplatit do konce února běžného roku členský příspěvek (v případě pozdější platby uhradí opět zápisné)

Účastnit se výroční členské schůze k získání lepší informovanosti o práci PS MRS