Zpráva o činnosti PS MRS Mikulov od 17.03.2019 do 08.03.2020


            Vážení přátelé, po roce se opět scházíme, abychom zhodnotili výsledky naší společné práce při hospodaření na revírech nám svěřených, seznámili se s ekonomickými výsledky, s problémy, které nás trápí ale i s úspěchy, které nás potěšily.

          Dne 13.ledna 1980 se konala ustavující schůze MO ČRS Mikulov. Organizace vznikla vyčleněním z MO ČRS Brno 11. Organizace byla tvořena místními skupinami z obcí Mikulov, Sedlec, Milovice, Klentnice, Pavlov, D. Věstonice, H. Věstonice, Perná, Bavory, Březí, D. Pole, D. Dunajovice, Pasohlávky, Brod nad Dyjí a Novosedly. Předsedou byl zvolen Vladimír Novosák. MO ČRS Mikulov měla 417 členů. K připomenutí 40-ti letého výročí ustavení samostatné organizace byl zhotovem odznak, který zdarma dostal každý člen našeho PS při zaplacení členského příspěvku.

          Dne 05.10.2019 se uskutečnil v Blansku IX. Sjezd MRS, kterého se za naši organizaci zúčastnili Vámi zvolení delegáti: pan Jankovič a pan Sedláček. Na Sjezdu došlo mimo jiné, k několika zásadním změnám základních dokumentů:

Stanovy:

1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády

2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1 250,- Kč pro členy od 16-ti let (bez výjimky)

3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,- Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky.

V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1 250,- Kč

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových:

1. Povinné vybavení:

Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).

2. Počet a množství úlovků:

V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

            Nové Stanovy nebudou v tištěné podobě pro nezájem ze strany PS vydány. V současné době se s jejich obsahem můžete seznámit na internetových stránkách našeho PS. V tištěné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři PS. Pokud by měl někdo zájem seznámit se s Usnesením IX. Sjezdu MRS, je tak možno učinit v kanceláři pobočného spolku Mikulov.

            Nyní přikročíme k hodnocení činnosti našeho pobočného spolku. PS je v období mezi členskými schůzemi řízen devítičlenným výborem. Výbor se při své práci řídí Usnesením výroční členské schůze a plánem práce. Všichni členové se sházeli pravidelně jedenkrát za měsíc (kromě srpna) na schůzi a dále dle potřeby při všech akcích jak na revíru, tak na rybářském domě. Všech těchto činností se pravidelně zúčastňovali i členové KRK a náhradníci výboru a KRK, dále správce maringotky, takže všichni jsou v průběhu roku informováni o dění ve spolku. Chtěl bych z tohoto místa poděkovat jménem svým a věřím, že i Vaším všem funkcionářům za jejich obětavou práci a popřát jim hodně úspěchů v životě a při další práci pro členy pobočného spolku Mikulov. Současně bych chtěl poděkovat i důvěrníkům na vesnicích, kteří jsou velkým přínosem pro organizaci tím, že jsou schopni samostatně řídit činnost svých členů a aktuálně přenášet informace mezi výborem a členskou základnou. I když byla pracovní povinnost IX. Sjezdem MRS zrušena, nebudeme funkci důvěrníků rušit, neboť činnost na udržení pořádku na revíru budeme muset nějakým způsobem zajistit. V současné době byla zrušena „Dohoda o hospodaření na revírech Dyje 5 a Dyje 7 mezi MRS a našim PS, takže nyní máme v péči pouze revíry Dyje 7A a Dyje 7B. Dne 28.1.2020 se uskutečnilo mimořádné zasedání výboru PS za účasti tajemníka MRS Ing. Habána, kde se projednávaly možnosti uzavření nové smlouvy o hospodaření na revíru Dyje 7. O způsobu péče o revíry bude členská základna informována na stránkách PS a vývěsce na budově PS.

          Opatření přijatá k informování členské základny se nám osvědčila, takže i v letošním roce obdržel každý člen při zaplacení členského příspěvku leták s hlavními akcemi v našem spolku. Další informace je možno zjistit na internetových stránkách pobočného spolku Mikulov, které jsou rybáři stále častěji navštěvovány a na nástěnce na budově organizace.

K 31.12.2019 bylo v PS Mikulov organizováno :  

780 – dospělých členů

24 – mládežníků 16 –18 roků

112 – žáků do 15 roků

2 – čestní členové                     

celkem: 918 členů

             Získávání a výchova mladých rybářů je nedílnou součástí naší práce a nezbytnou pro propagaci a rozvoj rybářského cechu. Rybářská mládež je začleněna do dvou kategorií, a to: 8-15 let a 16-18 let.

Ti nejmladší organizovaní v kroužcích zahajují svou přípravu na budoucí rybáře zpravidla v říjnu. Nejprve získáváním teoretických znalostí a na jaře poté praktických dovedností a získáváním zkušeností u vody.

            V uplynulém roce pracovalo celkem 6 kroužků. Činnost nadále probíhá v kroužcích v Drnholci, Jevišovce, Novosedlích, Dolních Dunajovicích, Perné a Mikulově. Vedení kroužku v Dolních Dunajovicích převzal Petr Hrabal od Josefa Ševčíka, který se z důvodu zdravotní indispozice, nemohl této činnosti dále v plné míře věnovat. Tímto bych chtěl panu Ševčíkovi poděkovat za dlouholetou práci s mládeží a doufám, že dle možností bude i nadále nápomocen svými zkušenostmi při  výchově “rybářského potěru“. V současné době se v kroužcích připravuje 30 adeptů na složení zkoušky pro získání prvního rybářského lístku. I v loňském roce nám byl, po úspěšné spolupráci s CHKO Mikulov, umožněn praktický výcvik mládeže v Mikulově v Lomu na Janičově vrchu, čímž je zde zároveň prováděna regulace rybí obsádky.

            Kategorie 16 – 18 let se týká především učňovské a studující mládeže. Jelikož je každý mladý rybář zodpovědný sám za sebe, je rozvoj těchto mladých rybářů závislý zejména na sbírání zkušeností a dovedností od starších a zkušenějších rybářů.

Celkem má náš PS 136 mladých rybářů a z tohoto počtu je 23 dívek.

            Rybářské závody mládeže se uskutečnily 25.5.2019 na revíru Dyje 7A v Dolních Věstonicích. Starší kategorie soutěžila s dospělými a mladší zvlášť. Všichni mladší závodníci byli odměněni věcnými cenami.

1. místo – Nikolas Rosík – Mikulov – nejtěžší ušlechtilá ryba – Kapr 44cm, 1,15kg, 78b.

2. místo – Tadeáš Harman – Mikulov – nejdelší ušlechtilá ryba – Candát  37cm,      67b.

3. místo – Nela Mikulcová – Bavory – nejvyšší počet ušlechtilých ryb – Lín 29cm,   62b.

Závodů se zúčastnilo celkem 20 dětí z následujících obcí:

Mikulov – 7    Dolní Věstonice – 1 Bavory – 2     Drnholec – 4 Jevišovka – 5            Březí – 1,

z nichž v závodě uspělo 6.

Celkem bylo uloveno 11 ryb, z toho: Kapr obecný – 1 ks, Candát obecný – 1 ks, Lín obecný – 1 ks,

Karas stříbřitý- 7 ks, Cejnek malý – 1 ks

Chtěl bych poděkovat všem vedoucím kroužků za pomoc při organizaci závodů.

            Ve dnech 21.6.-22.6.2019 se na revíru Dyje 7A konaly rybářské závody pro mladé rybáře z kroužku v Perné, organizované jejich vedoucím Václavem Koutným.

Celkem se závodů účastnilo 25 dětí.

Na prvním místě se umístil Vasil Musil (D.Věstonice) s úlovkem: Amur 69 cm.

Druhé místo obsadila Karolína Machalová (H.Věstonice) s úlovkem: 6 ks Kapra, 2 ks Amura.

Třetí místo Dan Skoček (H. Věstonice).

Celkem bylo uloveno: Kapr – 23 ks (největší 57 cm), Amur – 3 ks (69cm, 64cm, 61cm), Lín – 1 ks, Karas – 4 ks, Cejn – 5 ks, Candát – 1 ks

Závěrem bych chtěl poděkovat za ochotu a obětavost všem vedoucím kroužků, kteří se ve vlastním volnu a dle svých možností věnují výchově rybářské mládeže a všem, kteří jim s touto činností pomáhají.

            Nyní si řekněme, jak jsme si v roce 2019 plnili svou pracovní povinnost. Na základě Stanov MRS, stanovuje náš pobočný spolek vždy možnosti plnění členských povinností.

Máme odpracovat 10 hodin, což nám umožňovaly 4 způsoby plnění a to:

a) přímá účast na brigádě organizované PS ve stanovených termínech

b) výpomoc RS PS MRS při kontrole (nejméně 4x v roce)

c) výpomoc při práci s mládeží na základě požadavků vedoucích mládeže

d) finanční náhrada

          V uplynulém roce měl náš PS bez mládeže do 15 let 806 členů ve věku 16 a více roků, na které se vztahovala členská povinnost plnění pracovní činnosti, pokud z tohoto počtu nebyli vyjmuti.

          Členskou povinnost nemusí plnit starobní důchodci ve věku nejméně 60-ti let, ZTP, ZTTP, ženy a čestní členové což představuje 281 členů. Možnost náhradního plnění využilo 266 členů, což představuje finanční částku ve výši 132 750 Kč.

           V roce 2019 byly stanoveny tři termíny brigád na revíru. Přímou účastí na brigádách plnilo svou pracovní povinnost 259 členů.

           Od 1.1.2020 se pracovní povinnost ruší. Jak bude zajišťována péče o revíry, se zatím ještě řeší.

           Dne 25.5.2019 se na rybářském revíru Dyje 7A v Dolních Věstonicích v době od 06:00 do 12:00 hod. uskutečnily rybářské závody dospělých. V kategorii dospělých se zúčastnilo 55 závodníků, z nichž v závodě uspělo 23.

1. místo – nejtěžší ušlechtilá ryba

Červinka Jiří z D. Věstonic – kapr 2,72 kg

2. místo – nejdelší ulovená ryba

Říha Luboš z Jevišovky – úhoř 79 cm

3. místo – největší počet ušlechtilých ryb

Prudík Pavel z Pavlova – 3x kapr, 1x candát

Celkem bylo uloveno 68 ryb, z toho:

Kapr obecný – 17 ks
Karas stříbřitý – 44 ks
Amur bílý –   3 ks
Úhoř říční –   3 ks
Candát obecný –   1 ks

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili organizování závodů pro dospělé a pro mládež. Věřím, že se všem účastníkům závody líbily, i když někteří nic nechytili. Doufám, že se i letos sejdeme v hojném počtu.

Vzhledem k tomu, že jsem Vám sdělil všechno, co jsem chtěl, končím zprávu a pokud by někomu něco ve zprávě scházelo, můžeme toto doplnit v diskuzi.

Přeji Vám hodně krásných zážitků u vody, a abyste vždy odcházeli odpočinutí a ne zklamáni, že jdete domů bez úlovku.

                                                                                               „ Petrův zdar“