Zpráva o činnosti MRS PS Mikulov za období od 08.03.2020 do 30.05.2021

Vážení přátelé Petrova cechu, dovolte mi, abych Vás seznámil s činností našeho PS. Vzhledem k pandemické situaci se nám konání schůze a činnost organizace komplikuje, ale věřím, že se nám při vzájemné toleranci podaří řádně plnit všechny úkoly a splnit požadavky na nás kladené.

      Hodnotíme uplynulý rok a současně celé volební období. Dnes budete rozhodovat o tom, koho postavíte do čela organizace na další čtyři roky. Dovolte mi, abych Vaším jménem poděkoval celému odstupujícímu výboru a členům KRK. Všichni členové se snažili, aby úkoly, jimiž byli pověřeni, byly včas a řádně splněny, za což jim patří můj a věřím, že i Váš dík.  Doufám, že nově zvolení funkcionáři budou pokračovat v práci se stejným elánem a odpovědností. Je celkem přirozené, že žádný člověk se nezavděčí všem, ale byl bych rád, pokud se v práci nového výboru vyskytnou nedostatky, abyste je řešily na patřičných místech a ne jen u vody, nebo v restauraci. Jen tak se dá, pokud je to v možnostech daného orgánu, zjednat náprava.

      Jak jste si všimli, v roce 2020 došlo na základě rozhodnutí IX. Sjezdu MRS, který se uskutečnil 5.10.2019 v Blansku, k několika zásadním změnám ve stanovách :

1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády

2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1 250 Kč pro členy od 16-ti let    

   (bez výjimky)

3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450 Kč pro členy,  kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky                                                            

      V případě, že se člen, po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce, rozhodne povolenku si pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1 250 Kč

          Toto Vám i nám trochu zkomplikovalo činnost, ale dle mého hodnocení jsme se s tímto celkem vyrovnali. V současné době se řeší údržba revírů, která vlivem zrušení pracovní povinnosti získala jinou podobu. Údržba revírů, které má na starosti náš pobočný spolek, se zajišťuje pomocí pracovních skupin, které v obcích řídí pověření důvěrníci a práce jsou prováděny na základě uzavřených „Dohod o provedené práci“. V současné době se v plném rozsahu staráme o revír Dyje 7A a u revíru Dyje 7B provádíme zarybňování. Na základě jednání na Svazovém výboru MRS bychom měli pečovat i o revír Dyje 7. Vzhledem k tomu, že v současné době se vedení MRS zvolené na Sjezdu v Blansku rozpadlo, očekáváme, co po nás bude požadováno po mimořádném Sjezdu, který se má uskutečnit 12.6.2021. Pokud by měl kdokoliv z rybářů zájem zapojit se do této práce, ať to oznámí jednateli PS. V současné době se naši členové starají o rekreační marigotku v Bulharech a pracovní buňky na revírech Dyje 7 a 7A, za což bych jim chtěl z tohoto místa poděkovat. V letošním roce, máme v plánu zbudování mola na našem pozemku na revíru Dyje 7, které by sloužilo k zarybňování.

      O celkovém dění v organizaci jste pravidelně informování na internetových stránkách organizace, na nástěnce PS a prostřednictvím informací, které obdržíte při placení členského příspěvku. Bylo by dobré, abyste si tyto informace poznamenali do kalendáře, případně do jiných komunikačních prostředků.          

      Ještě bych chtěl upozornit na to, že někteří členové zapomínají na důležité termíny a následně jsou nepříjemně překvapeni. Připomenu ty nejdůležitější:

1. Platit členské příspěvky  a to do konce února běžného roku.  Po tomto termínu musí člen zaplatit znovu zápisné, tj. 1 000 Kč. (Prodloužení termínu do konce dubna bylo pouze pro rok 2021.)

2. Do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu musí držitel vrátit povolenku k lovu, evidenci docházek a úlovků a sumář úlovků uživateli rybářského revíru, který povolenku vydal. Pokud toto neodevzdá, nesplní podmínky pro vydání povolenky k lovu v následujícím roce.

            Činnost organizace se řídila přijatým usnesením, s jehož hodnocením jste byli seznámeni.

K 31.12.2020  bylo v PS Mikulov organizováno:  801 dospělých a mládežníků                      

16 – 18 roků              

107   žáků do 15 roků

2   čestní členové

———————————————-

celkem  910   členů

          Celkový stav členské základny se proti roku 2019 snížil o 8 členů. V kategorii dospělých a mládežníků 16 – 18 let došlo ke snížení o 3 členy a u mládeže došlo ke snížení o 5 žáků. V roce 2020 absolvovalo školení a úspěšně splnilo zkoušky pro získání prvního rybářského lístku  45 a v  roce 2021 do dnešního dne 22 nových členů, které tímto vítám do Petrova cechu.

          Získávání a výchova mladých rybářů je nedílnou součástí naší práce a nezbytnou pro propagaci a rozvoj rybářského cechu. Rybářská mládež je začleněna do dvou kategorií, a to: 8-15 let a 16-18 let.

Ti nejmladší organizovaní v kroužcích zahajují svou přípravu na budoucí rybáře zpravidla v říjnu. Nejprve získáváním teoretických znalostí a na jaře poté praktických dovedností a zkušeností u vody.

          V uplynulém roce byla činnost kroužků omezena vládou přijatými krizovými opatřeními v souvislosti s epidemií viru covid-19. Příprava adeptů probíhala hlavně samostudiem z učebních materiálů poskytnutých svazem. V průběhu března a dubna 2021 se adepti individuálně nahlásili a dostavili ke složení zkoušky.

          V současné době jsou zkoušky prováděny individuálně dle požadavků v době výdeje povolenek. V loňském roce úspěšně složilo zkoušku pro získání prvního rybářského lístku 24 mladých rybářů.

Po úspěšné spolupráci s CHKO Mikulov nám byl umožněn praktický výcvik mládeže kroužku v Mikulově, a to v Lomu na Janičově vrchu. Tím je zde zároveň prováděna regulace rybí obsádky.  V loňském roce probíhal praktický výcvik po rozvolnění protiepidemických opatření do 25. června. Od 26. června byl provozovatelem vstup do lomu umožněn jen po zaplacení vstupného a omezen kapacitně do 100 lidí.

          Kategorie 16 – 18 let se týká především učňovské a studující mládeže. Jelikož je každý mladý rybář zodpovědný sám za sebe, je rozvoj těchto mladých rybářů závislý zejména na sbírání zkušeností a dovedností od starších a zkušenějších rybářů.

Rybářské závody mládeže se uskutečnily 5.9.2020 na revíru Dyje 7A v Dolních Věstonicích. Starší kategorie soutěžila s dospělými a mladší zvlášť. Všichni závodníci byli odměněni věcnými cenami.

1. místo – nejtěžší ušlechtilá ryba – Radim Koutný – Perná – Kapr 53cm, 2,06kg,    

2. místo – nejdelší ušlechtilá ryba – Šimon Havel – Valtice – Amur 44cm, 0,87kg,

3. místo – Jan Javůrek – Valtice – 130b.

          Závodů se zúčastnilo celkem 9 dětí z následujících obcí:

Mikulov – 1, Dolní Věstonice – 1, Bavory – 1, Drnholec – 1, Dolní Dunajovice – 1, Perná – 2, Valtice – 2

Celkem bylo uloveno 15 ryb, z toho: Kapr obecný – 1 ks, Amur bílý – 1 ks, Cejn velký – 6 ks, Perlín ostrobřichý – 1 ks, Cejnek malý – 5 ks, Střevlička východní – 1 ks.

     Chtěl bych poděkovat všem vedoucím kroužků za pomoc při organizaci závodů.

          Ve dnech 12. – 13.6.2020 se na revíru Dyje 7A konaly rybářské závody pro mladé rybáře z kroužku v Perné, organizované jejich vedoucím Václavem Koutným.

Celkem se závodů účastnilo 21 mladých rybářů.

1. místo: Dominik  Machala – Horní Věstonice

2. místo: Karolína Machalová – Horní Věstonice

3. místo: Matyáš Puček – Perná

Celkem bylo uloveno: Kapr – 10 ks, Amur – 2 ks, Karas – 6 ks, Plotice – 1 ks.

      Chtěl bych poděkovat za ochotu a obětavost všem vedoucím kroužků, kteří se ve vlastním volnu a dle svých možností věnují výchově rybářské mládeže a všem, kteří jim s touto činností pomáhají.                                                                               

      Rybářských závodů dospělých dne 5.9.2020 se zúčastnilo 42 závodníků, z nichž v závodě uspělo 21.

Výsledky:

1. místo – LUKÁČ Josef ml. z Jevišovky – nejtěžší  ryba – Kapr  4,25 kg (60 cm)   

2. místo –  NAKLÁDAL Petr z Mikulova – nejdelší ulovená ryba – Kapr 63 cm       

3. místo – JANČA Jiří z D. Věstonic  nej. počet ušlechtilých ryb (3 x Kapr)   (296 b.)

Celkem bylo uloveno:  67 ks ryb z toho:

                   Kapr obecný ………………………..               18 ks  

                   Karas stříbřitý ………………………               29 ks

                   Amur bílý  …………………………                 3 ks

                   Candát obecný  …………………….                2 ks

                   Cejn velký + malý  …………………   25 ks

       Celková organizace závodů byla dobrá. Po celou dobu závodů bylo zajištěno občerstvení a před vyhodnocením byly slosovány vstupenky. Věřím, že se všem účastníkům závody líbily a zúčastní se i letošního ročníku ve větším počtu.

       Maringotka v Bulharech byla v roce 2020 výužívána  dle požadavků, pouze první tři termíny musely být zrušeny vzhledem k pandemické situaci. V letošním roce probíhá provoz bez omezení.                   

        Buňky na revírech Dyje 7 a Dyje 7A slouží pro RS a k zajištění činnosti na revíru. Dále je možno je využívat pro činnost rybářských kroužků.

         Jak jste mnozí jistě zaznamenali, na stránkách PS probíhá soutěž „Můj zážitek“. Do hodnocení se přihlásil v roce 2020 pouze jeden účastník, který byl odměněn. Byl bych rád, kdyby se Vás do této soutěže zapojilo více, a abyste se o své zážitky, kterých je určitě hodně, podělili i s ostatními.

       Tímto jsem vyčerpal základní informace, se kterými jsem Vás chtěl seznámit. Všechny další dotazy a poznatky můžeme otevřít v diskuzi, abychom získali podněty pro další činnost.

          Dovolte mi, aby Vám popřál hodně krásných zážitků u vody, bohaté úlovky a abychom se společně za rok opět sešli.

                                                                                      „Petrův zdar“

1 Komentář
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] VČS Zpráva o činnosti PS Zpráva o činnosti […]