Zpráva o činnosti hospodáře PS MRS Mikulov za rok 2021

PS MRS Mikulov provádí výkon rybářského práva na rybářských revírech DYJE 7 A t.j.- odstavené rameno Dyje v Dolních Věstonicích a DYJE 7 B – Na lagunách u Pasohlávek. Na těchto svěřených revírech byly v roce 2021 vysazeny tyto ryby dle zarybňovacího plánu :

Kapr K2 – Plán: 2.710 ks – Skutečnost: 0 ks
Kapr K3 – Plán: 770 ks – Skutečnost: 4 148 ks
Lín L2 – Plán: 1.000 ks – Skutečnost: 400 ks L3
Štika Š1 – Plán: 500 ks – Skutečnost: 600 ks Šr
Candát Ca 1 – Plán: 2 000 ks – Skutečnost: 1 000 ks Ca3
Sumec Su1 – Plán: 400 ks – Skutečnost: 185 ks Su2
Amur A2 – Plán: 1000 ks – Skutečnost: 235 ks A3

Hodnota násad vysazených do obou revírů činila 402 992,- Kč + doprovodné náklady (cestovné, přepravní obaly, kyslík) 1 800,- Kč.
Nedočerpaná částka na zarybnění v roce 2021 činí 14 000,- Kč ve prospěch revíru Dyje 7B (+ 3 500,- Kč z limitu pro D7A v roce 2022).
Dodávky vysazovaných ryb byly zajištěny svazovou distribucí rybích násad ( PS, rybochovných zařízení MRS nebo jiných dodavatelů. ).
Chtěl bych poděkovat všem členům PS Mikulov kteří se podíleli na vysazování ryb do svěřených ryb. revírů.

V roce 2021 nebyl zaznamenán, na námi obhospodařovaných revírech Dyje 7A, Dyje 7 B havarijní úhyn ryb nebo zhoršení kvality vody. Revíry jsou řádně označeny.

Na revíru Dyje 7A, je povolen lov dravců od 1.9. – 31.12. ( štika, candát, sumec,bolen) s omezením ponechání si 1 ks / z vyjmenovaných druhů dravých ryb / na den. Po ulovení a ponechání si jednoho kusu dravce rybář nesmí pokračovat v lovu ryb způsobem určeným k lovu dravých ryb ( tzn. vláčením , lov na živou nebo mrtvo rybu, …).
Na revíru platí zákaz navážení nástrah s výjimkou navážení bójek sloužících k lovu dravých ryb dle bližších podmínek VRP od 1.9.

Na revíru Dyje 7B – v areálu platí zákaz rybolovu v době od 1.6. do 31.8. z prostoru pláží vyznačených tabulemi . Na revíru platí zákaz navážení nástrah s výjimkou navážení bójek sloužících k lovu dravých ryb dle bližších podmínek VRP a zákaz vnadění na obou nádržích (Velká a Malá Laguna). V době konání kulturních akcí platí na revíru zákaz rybolovu . V letošním roce se jedná o akce Zahájení sezony ve dnech 6. – 8.5. a Euro bike fest ve dnech 26. – 28.5..

Činnost RS PS MRS Mikulov a ostraha rybářských revírů.

Při PS MRS Mikulov bylo v roce 2021 vedeno 21 rybářských stráží s různou územní působností., kteří vykonali 376 kontrol , při kterých bylo zkontrolováno 3792 lovících rybářů. Při těchto kontrolách bylo zjištěno 662 přestupků proti rybářskému řádu, které byly řešeny provedením zápisu v přehledu o docházce v 535 případech, v 105 případech byla zadržena povolenka, Dále byly přistiženy 2 osoby lovící ryby bez potřebných dokladů a předána orgánům PČR, zadrženo 20 ks rybářských udic ,které byly při kontrolách revírů nalezeny nahozené k lovu ryb a nepodařilo se zjistit na místě zjistit majitele.
Z členů PS Mikulov bylo postiženo zadržením povolenky 2 členi (1 na revírech MRS, 1x na revíru ČRS) , kterým byly v přestupkové řízení uloženy peněžité pokuty a zákazy lovu ryb. na dobu 6 měsíců

Členové RS zúčastnili:
– rybářských závodů v měsíci září jako rozhodčí a kontrolní orgány
– prováděli vysazování rybích násad a na revírech DYJE 7, 7A, 7B. a D5
– provedli školení a zkoušky uchazečů o vydání prvního RL

Pár slov k sumarizaci povolenek a úlovků – za uplynulý rybářský rok 2021 celkem bylo vydáno v našeho PS MRS Mikulov, 797 ks povolenek MP a 14 ks povolenek PS.
K sumarizaci se nevrátilo 28 MP povolenek. PS Povolenky byly vráceny všechny.
Z výsledky sumarizace úlovků členů PS MRS Mikulov se můžete seznámit na našich webových stránkách v sekci Revíry – Sumáře.

Petrův zdar!

V Mikulově dne 6. 3. 2022, hospodář PS MRS Mikulov