Zpráva o činnosti PS MRS Mikulov za období od 30.05.2021 do 06.03.2022

Vážení přátelé Petrova cechu, dovolte mi, abych Vás opět po roce seznámil s činností našeho pobočného spolku a nastínil úkoly pro další období. I v roce 2021 byly opět ztížené podmínky pro činnost, ale dle mého názoru jsme se s tímto dobře srovnali. Dne 12.06.2021 se uskutečnil mimořádný Sjezd Svazu. Na Sjezdu bylo zvoleno nové vedení a byla schválena úprava Stanov. Stanovy nejsou vydány v tištěné podobě, ale jsou na stránkách MRS a PS. Od roku 2022 se zvyšuje výše členského příspěvku na 1 300,- Kč. Částka 50,- Kč bude použita k aktualizaci Rybářského informačního systému (RIS). Nový systém by měl být spuštěn v roce 2023. V současné době probíhá výběrové řízení.

Jak jistě všichni víte, PS je řízen devítičlenným výborem a kontrolním orgánem je tříčlenná kontrolní a revizní komise. Výbor se schází minimálně jednou za měsíc a řídí se ročním Plánem práce. Všichni zvolení funkcionáři se řádně zhostili práce. Za uplynulý rok jsem nezaznamenal žádné připomínky k činnosti.

Kontrolně revizní komise je samostatný orgán, který má svůj plán práce a není podřízena výboru. Její členové pravidelně navštěvují schůze výboru a zapojují se do všech činností organizace. Zprávu KRK samostatně předkládá VČS předseda komise.

K údržbě revíru Dyje 7A jsou utvořeny dvě pracovní skupiny, které provádí práce podle potřeby.
Chtěl bych jim jménem nás všech poděkovat za jejich práci, kterou dělají obětavě a na úkor svého volna. Jestli má někdo zájem zapojit se do péče o revíry nám svěřené, ať toto sdělí jednateli. Pro každého se budeme snažit najít uplatnění. Pokud by měl někdo nějaké připomínky k práci výboru nebo celého PS, má možnost tyto přednést v diskusi, tak aby mohly být operativně řešeny.

Informovanost členské základny je na velmi dobré úrovni. Každý člen při placení členství obdrží informace o akcích a termíny pro daný rok. Další informace jsou vyvěšovány na nástěnku na budově PS a současně jsou umisťovány na internetové stránky PS. Tento způsob komunikace se nám velmi osvědčil a budeme i nadále členskou základnu o základním dění informovat tímto způsobem. Mírně se nám podařilo rozvinout soutěž „Můj zážitek“. V letošním roce bylo vloženo osm příspěvků, z nichž tři budou na dnešní schůzi odměněny. Tyto příspěvky byly vloženy v době od 28.12. do 31.12.2021. Věřím, že i Vy u vody zažijete hodně krásných zážitků, o které byste se mohli podělit s ostatními rybáři.

K 31.12.2021 bylo v PS Mikulov organizováno 784 dospělých členů a mládežníků do 18 let, 106 žáků do 15 roků, 2 čestní členové. Celkem 892 členů.

Za uplynulý rok se členská základna snížila o 18 členů a to: v kategorii dospělých a mládežníků do 18-ti let došlo ke snížení o 17 členů, v kategorii žáků do 15 roků došlo ke snížení o 1 člena. V letošním roce bylo proškoleno a složilo zkoušky k získání prvního rybářského lístku 5 nových členů, které vítám do „Petrova cechu“.

Získávání a výchova mladých rybářů je nedílnou součástí naší práce nezbytnou pro propagaci a rozvoj rybářského cechu. Rybářská mládež je členěna do dvou kategorií, a to: 8-15 let a 16-18 let. Ti nejmladší – organizovaní v kroužcích – zahajují svou přípravu na budoucí rybáře zpravidla v říjnu. Nejprve získáváním teoretických znalostí a na jaře poté praktických dovedností a získáváním zkušeností u vody.

V loňském roce úspěšně složilo zkoušku pro získání prvního rybářského lístku 18 mladých rybářů. V současné době se v kroužcích připravuje 17 adeptů na složení zkoušky. Docházka mládeže do kroužků je z důvodu respiračních nemocí a nařízených karantén v důsledku onemocnění COVID-19 nepravidelná.
I v loňském roce nám byl, po úspěšné spolupráci s CHKO Mikulov, umožněn praktický výcvik mládeže v Mikulově v lomu na Janičově vrchu, čímž je zde zároveň prováděna regulace rybí obsádky.
Kategorie 16 – 18 let se týká především učňovské a studující mládeže. Další rozvoj těchto mladých rybářů je závislý zejména na čerpání zkušeností a dovedností od zkušenějších rybářů a samostudiem z knih, časopisů a na internetu.

Rybářské závody mládeže se uskutečnily 4.9.2021 na revíru Dyje 7A v Dolních Věstonicích
1. místo – nejtěžší ušlechtilá ryba – Jan Javůrek – Valtice – kapr 46cm, 2,05 kg,
2. místo – nejdelší ušlechtilá ryba – Denis Lukáč – Jevišovka – kapr 49cm, 2 kg,
3. místo – Klára Lukáčová – Jevišovka – 228 b.

Závodů se zúčastnilo celkem 7 dětí z následujících obcí – Mikulov – 1, Jevišovka – 4, Drnholec – 1, Valtice – 1, z nichž v závodě neuspěl 1.
Celkem bylo uloveno 30 ryb, z toho: kapr obecný – 2 ks, cejn velký + cejnek malý – 20 ks, perlín ostrobřichý – 3 ks, karas stříbřitý – 5 ks.
Chtěl bych poděkovat všem vedoucím kroužků za pomoc při organizaci závodů.

Ve dnech 18.-19.6.2021 se na revíru Dyje 7A uskutečnily rybářské závody pro mladé rybáře z kroužku v Perné.
1. Skrášková Tereza – amur 65cm, kapr 1ks, cejn 1ks
2. Mikulanec Viktor – kapr 4ks, cejn 1ks, karas 1ks
3. Galvoněk Kryštof – kapr 3ks, karas 1ks, lín 1ks

Chtěl bych poděkovat za ochotu a obětavost všem vedoucím kroužků, kteří se ve vlastním volnu a dle svých možností věnují výchově rybářské mládeže a všem těm, kteří jim s touto činností pomáhají.

Péče o maringotku v Bulharech a buňky na revírech Dyje 7 a 7A je zajišťována podle potřeby a podle požadavků správců těchto zařízení na základě Dohod o provedené práci.

Maringotka v Bulharech je využívána od dubna do října dle požadavků členů. Dne 12.2.2022 nás navštivili předseda a jednatel PS Rakvice a vznesli připomínky k chování našich členů užívajících maringotku. Nelíbí se jim, že se rybáři při lovu nezdržují u prutů a dle jejich názoru si rybáři odnášejí nezapsané ryby. Jelikož tyto připomínky nebyly ničím podloženy, požádali jsme je o zdokumentování přestupků a zvýšení činnosti RS. Chtěl bych požádat všechny uživatele maringotky o dodržování předpisů a slušné chování, abychom nemuseli přistoupit k ukončení provozu maringotky. K vjezdu k maringotce budou vydávány maximálně dvě povolení.

Rybářské závody členů PS MRS Mikulov se uskutečnily mimořádně až dne 04.09.2021 na revíru Dyje 7A.
V kategorii dospělých se zúčastnilo 43 závodníků, z nichž v závodě uspělo 29.

Výsledky:
1. místo – RUT Libor – Březí – nejtěžší ryba – amur 4,20 kg (66 cm)
2. místo – PICKA Martin – Mikulov – nejdelší ulovená ryba – kapr 57 cm
3. místo – REZEK Oldřich – Mikulov – nej. počet ušlechtilých ryb (3 x kapr)

Celkem bylo uloveno: 146 ks ryb z toho:
kapr obecný – 37 ks
karas stříbřitý – 79 ks
amur bílý – 1 ks
candát obecný – 1 ks
cejn velký + malý – 27 ks
lín obecný – 1 ks

Pokud by někdo něco ve zprávě postrádal, nebo chtěl doplnit, může se přihlásit v diskusi.

V závěru zprávy Vám všem přeji hodně krásných zážitků u vody.

„Petrův zdar“