Zpráva o činnosti PS MRS Mikulov za období 6.3.2022 – 5.3.2023

Vážení přátelé Petrova cechu, dovolte mi, abych Vás po roce seznámil s činností našeho pobočného spolku a nastínil  úkoly pro další období. I v roce 2022 byly opět ztížené podmínky pro činnost, ale dle mého názoru jsme se s tímto dobře vyrovnali. I když byla zrušena některá hygienická opatření, vzhledem k charakteru budovy našeho PS i v roce 2023 jsme prováděli odběr sumářů přes dveře a výdej povolenek oknem. Tímto se činnost zrychlila a omezila se možnost vzájemného nakažení. S tímto způsobem se počítá i pro další období. Děkujeme za pochopení.

Jak jistě všichni víte, PS je řízen devítičlenným výborem a kontrolním orgánem je tříčlenná kontrolní a revizní komise. Výbor se schází minimálně jednou za měsíc a řídí se ročním Plánem práce. Všichni zvolení funkcionáři se řádně zhostili práce. Za uplynulý rok jsem nezaznamenal žádné připomínky k činnosti.

Kontrolně revizní komise je samostatný orgán, který má svůj plán práce a není podřízena výboru. Její členové pravidelně navštěvují schůze výboru a zapojují se do všech činností organizace. Zprávu KRK samostatně předkládá VČS předseda komise.

K údržbě revíru Dyje 7A je utvořena pracovní skupina pod vedením pana Václava Ševčíka, která operativně plní úkoly spojené s údržbou revíru. Chtěl bych jim jménem nás všech poděkovat za jejich práci, kterou dělají obětavě a na úkor svého volna. Jestli má někdo zájem zapojit se do péče o revíry nám svěřené, ať toto sdělí jednateli. Pro každého se budeme snažit najít uplatnění.

Péče o revír Dyje 7, na kterém řídí hospodářskou činnost MRS Brno a my máme na starost sportovní rybolov, není stále určeno, jak bude prováděna údržba revíru, i když Rada MRS dne 27.2.2020 schválila „podmínky aktualizace smlouvy o spolupráci při obhospodařování revíru Dyje 7“.

Pokud by měl někdo nějaké připomínky k práci výboru nebo celého PS, má možnost tyto přednést v diskusi, tak aby mohly být operativně řešeny.

Informovanost členské základny je na velmi dobré úrovni. Každý člen při placení členství obdrží informace o akcích a termíny pro daný rok. Další informace jsou vyvěšovány na nástěnku na budově PS a současně jsou umisťovány na internetové stránky PS. Tento způsob komunikace se nám velmi osvědčil a budeme i nadále členskou základnu o základním dění informovat stejným způsobem. V soutěži „Můj zážitek“ došlo k menšímu poklesu příspěvků, bylo vloženo pouze šest příspěvků, z nichž tentokrát budou na dnešní schůzi mimořádně odměněny čtyři. Věřím, že i Vy u vody zažijete hodně krásných zážitků, o které byste se mohli podělit s ostatními rybáři.

Pobočný spolek Mikulov vlastní pozemek na revíru Dyje 7, na kterém je umístěna obytná buňka, která slouží k  péči o daný revír a je možné její využívání pro rybářské stráže a k výcviku mládeže. Z tohoto prostoru by se mělo provádět zarybňování.

Pozemek v Bulharech je pronajatý od Povodí Moravy a slouží k postavení maringotky, v níž je možno za poplatek provádět ubytování pro členy PS Mikulov.

V Dolních Věstonicích máme pronajatý pozemek od Pozemkového fondu na kterém je postavena buňka, která má stejné využití jako na Dyji 7. Tento pozemek bychom chtěli získat do vlastnictví.

 

K 31.12.2022 bylo v PS Mikulov organizováno :

766 dospělých členů a mládežníků do 18 let

102 žáků do 15 roků

2 čestní členové

 celkem         870 členů

 

Za uplynulý rok se členská základna snížila o 22 členů a to: v kategorii dospělých a mládežníků do 18-ti let došlo ke snížení o 18 členů, v kategorii žáků do 15 roků došlo ke  snížení o 4 členy. V letošním roce bylo proškoleno a složilo zkoušky k získání prvního rybářského lístku 10 nových členů, které vítám do „Petrova cechu“.

Získávání a výchova mladých rybářů je nedílnou součástí naší práce nezbytnou pro propagaci a rozvoj rybářského cechu. Rybářská mládež je začleněna do dvou kategorií a to: 8-15 let a 16-18 let. Ti nejmladší organizovaní v kroužcích zahajují svou přípravu na budoucí rybáře zpravidla v říjnu. Nejprve získáváním teoretických znalostí a na jaře poté praktických dovedností a získáváním zkušeností u vody.

Příprava mladých rybářů probíhá v kroužcích v Drnholci, Jevišovce, Novosedlích, Dolních Dunajovicích, Perné a Mikulově. V současné době se v kroužcích připravuje 18 adeptů na složení zkoušky pro získání prvního rybářského lístku.

I v loňském roce nám byl, po úspěšné spolupráci s CHKO Mikulov umožněn praktický výcvik mládeže v Mikulově. A to v Lomu na Janičově vrchu, čímž je zde zároveň prováděna regulace rybí obsádky. Při 11 odlovech se ulovilo a bylo ponecháno 43 ks Okouna říčního (7-19cm), 46 ks Oukleje obecné (6-21cm), 20 ks Perlína ostrobřichého (8-24cm) a 102 ks Slunečnice pestré (6-15cm),

Kategorie 16 – 18 let se týká především učňovské a studující mládeže. Další rozvoj těchto mladých rybářů je závislý zejména na čerpání zkušeností a dovedností od zkušenějších rybářů a samostudiem z knih, časopisů a na internetu.

Rybářské závody mládeže se uskutečnily 14.5.2022 na revíru Dyje 7A v Dolních Věstonicích

  1. místo – nejtěžší ušlechtilá ryba – Viktor Mikulanec – Perná – Kapr 48cm, 2,20kg
  2. místo – nejdelší ušlechtilá ryba – Matěj Machálek – Drnholec – Úhoř 60cm
  3. místo – nejvyšší počet ušlechtilých ryb – Kryštof Galgonek – Perná – 3x Kapr

Závodů se zúčastnilo celkem 14 dětí z následujících obcí:

Mikulov – 2, Jevišovka – 4, Drnholec – 1, Dolní Dunajovice – 3, Perná – 3, Březí – 1, z nichž v závodě neuspělo 8.

Celkem bylo uloveno 9 ryb, z toho:

Kapr Obecný – 4 ks, Cejn velký a Cejnek malý – 2 ks, Karas Stříbřitý – 2 ks

Chtěl bych poděkovat všem vedoucím kroužků za pomoc při organizaci závodů.

Ve dnech 10.-11.6.2022 se na revíru Dyje 7A uskutečnily rybářské závody pro mladé rybáře z kroužku v Perné. Těchto závodů se zúčastnilo 13 dětí.

  1. Gajdoš Matěj (Kapr 48cm, Karas 1x)
  2. Mikulanec Viktor (Kapr 3x (46,46,47), Karas 1x)
  3. Maniš Vojta (Kapr 4x (41,44,46,46), Cejn 4x)

V sobotu dne 25.6.2022 jsme se zúčastnili prvního ročníku závodu mládeže O pohár předsedy MRS, který se konal na revíru DYJE 4E . Závodu se mohli zúčastnit přihlášení zástupci rybářských kroužků ze všech pobočných spolků MRS. Závodníci byli rozděleni do dvou kategorií, a to mladší žáci (do 11 let včetně) a starší žáci (od 12 let). Za náš PS Mikulov se zúčastnili Matěj Machálek z Drnholce (starší žáci) a Jakub Hrabal z Dolních Dunajovic (mladší žáci). Po úvodní registraci si kluci vylosovali závodní místo a dostali každý občerstvení a bednu pro ukládání úlovků. Ulovené ryby si každý závodník ukládal do bedny s vodou a rozhodčí je průběžně zapisovali a poté vraceli do vody. Za každou ulovenou rybu se počítal jeden bod. Závod probíhal od 8:00 do 11:00 hodin. Soutěžilo se zvlášť v obou věkových kategoriích a navíc ještě o nejlepší pobočný spolek (součtem nejlepšího bodového výsledku z obou kategorií). Naši kluci sice nedosáhli na stupně vítězů, ale v silné konkurenci bojovali až do konce a počtem ulovených ryb a snahou úspěšně reprezentovali náš PS, za což bych jim chtěl poděkovat. Stejně tak bych chtěl poděkovat jejich rodinným příslušníkům za dopravu a podporu našich závodníků.

Závěrem bych chtěl poděkovat za ochotu a obětavost všem vedoucím kroužků, kteří se ve vlastním volnu a dle svých možností věnují výchově rybářské mládeže a všem, kteří jim s touto činností pomáhají.

Péče o maringotku v Bulharech a buňky na revírech Dyje 7 a 7A je zajišťována podle potřeby a podle požadavků správců těchto zařízení na základě Dohod o provedené práci. Maringotka v Bulharech je využívána od dubna do října dle požadavků členů. Vzhledem k tomu, že jsme museli řešit připomínky členů výboru z Rakvic k chování našich členů, chtěl bych požádat všechny uživatele o dodržování předpisů a slušné chování, abychom nemuseli přistoupit k ukončení provozu. K vjezdu k maringotce jsou vydávány maximálně dvě povolení. V letošním roce, byla provedena celková výměna střechy přístřešku, neboť došlo k jejímu poškození kroupami.

Rybářské závody členů PS MRS Mikulov  se uskutečnily dne 14.5.2022 na revíru Dyje 7A.

V kategorii dospělých se zúčastnilo 48 závodníků, z nichž v závodě uspělo 32

Výsledky:

  1. místo – Hruška Jan – Hustopeče – nejtěžší ryba – kapr – 3,2 kg (56 cm)
  2. místo – Sekereš Jiří – Mikulov – nejdelší ryba – úhoř 65 cm
  3. místo – Kouřílek Lubomír – Klentnice – nej. počet ušlechtilých ryb – 6x kapr

Celkem bylo uloveno:  98 ks ryb z toho:

kapr obecný – 48 ks

karas stříbřitý – 37 ks

plotice obecná – 1 ks

úhoř říční- 2 ks

cejn velký + malý – 9 ks

lín obecný – 1 ks

Pokud by někdo něco ve zprávě postrádal, nebo chtěl doplnit, může se přihlásit v diskusi.

Na závěr bych Vám všem chtěl popřát hodně krásných zážitků u vody.

 

„Petrův zdar“